Tài trợ FRAC đem bữa ăn sáng cho học sinh trung học II cấp

Số tiền này sẽ được dùng để thực hiện chương trình này tại tám trường khác nữa

Các học sinh tại tám trường trung học II cấp của HISD giờ đây sẽ nhận được bữa ăn sáng ngay trong lớp, nhờ một ngân khoản trị giá $64,000 của trung tâm “Food Research & Action Center” (FRAC), được tài trợ bởi ngân quỹ công ty Kellogg.

Số tiền này sẽ được dùng để mua dụng cụ, thực phẩm, thợ lao động, và vật liệu để thực hiện chương trình “First Class Breakfast” tại các trường trung học Kashmere, Lee, Madison, Milby, Sam Houston, Sterling, Washington, và Wheatley.

Bữa ăn sáng thì miễn phí cho mọi học sinh HISD; tuy nhiên, không phải mọi học sinh sẽ đến nhà ăn để lấy thực phẩm. Chuyển giao bữa ăn đến lớp trước khi bắt đầu học sẽ giúp cho có thêm học sinh tham dự. Chương trình First Class Breakfast được chứng tỏ là gia tăng sự tham dự, điểm bài thi, và điểm hạng, và mục tiêu của HISD là gia tăng sự tham dự này lên 70 phần trăm.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được ngân khoản FRAC,” Giám Đốc Dịch Vụ Dinh Dưỡng là Becky Campbell nói. “Các học sinh trung học II cấp thường bỏ ăn sáng nhiều hơn bất cứ nhóm nào khác, do đó ngân khoản này sẽ giúp bảo đảm là các học sinh ăn sáng bổ dưỡng trước khi học.”

FRAC là một tổ chức vô vị lợi có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn, D.C.