Hỗ trợ mạnh trong lớp cổ vũ sự thành công cho chương trình hai ngôn ngữ của HISD

Khi Khu Học Chánh Houston gia tăng gấp đôi các chương trình hai ngôn ngữ để bao gồm 28 trường vào tháng Tám, đó chỉ là khởi đầu sự quyết tâm của học khu để biết chắc các học sinh của những trường này trở nên thông thạo hai ngôn ngữ và hai văn hóa.

Các điện diện của Sở Đa Ngữ của HISD đã đến thăm từng trường để thẩm định cách dậy và để hỗ trợ các hiệu trưởng và giáo chức để đưa cách dậy ngôn ngữ vào nội dung học. Những người nói tiếng Mễ học Anh ngữ, và người nói tiếng Anh biết thêm ngôn ngữ thứ hai qua sự trau dồi.

Steve Guerrero, hiệu trưởng trường Coop ES, là một người rất cổ vũ việc học hai ngôn ngữ. “Học sinh không mất đi một ngôn ngữ và sau đó có được ngôn ngữ khác,” ông giải thích. “Mọi học sinh đều có thêm điều gì đó và tự cố gắng để có được.”

Jacqueline Parnell, hiệu trưởng trường Osborne ES, nói lên sự hỗ trợ. “Mục tiêu là giúp học sinh có thể thích ứng với kinh tế toàn cầu – ngoài Hoa Kỳ,” bà nói.

Chương trình quá hiệu quả đến độ HISD lại gia tăng gấp đôi trong niên khoá 2015-2016. Hai mươi tám trường mới có chương trình tiểu học hai ngôn ngữ sẽ được công bố vào tháng Giêng.