HISD đưa chương trình hai ngôn ngữ vào thêm 21 trường trong 2015-2016

HISD đang mở rộng chương trình hai ngôn ngữ rất thành công đến thêm 21 trường nữa trong niên khoá 2015-2016, đưa thêm hàng ngàn học sinh vườn trẻ và mẫu giáo trên đường học hỏi một ngôn ngữ thứ hai. Hiện thời, 31 trường HISD cung cấp chương trình tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thứ hai.

Khởi sự từ tháng Tám, các học sinh mẫu giáo – và vườn trẻ, ở một số trường – sẽ học cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha. Mỗi năm sẽ đưa thêm một lớp vào chương trình này cho đến khi tất cả các lớp trong trường.

Trong mô hình hai ngôn ngữ, học sinh được giảng dậy cả hai ngôn ngữ, với các học sinh đang học tiếng Anh cần có các khả năng để thành công trong trường, và các em nói tiếng Anh nguyên thủy sẽ trở nên song ngữ và biết hai thứ tiêng. Các trường hai ngôn ngữ cũng cổ vũ hai văn hóa qua sự liên tục đưa học sinh tiếp giáp với các thói quen, truyền thống, và đường nét độc đáo của các quốc gia và dân tộc khác.

Tất cả điều này xảy ra khi học sinh vẫn duy trì sự hăng hái học hành và các môn chính tỉ như đọc, viết, toán, khoa học, và xã hội học. Không có sự mất mát ngôn ngữ nguyên thủy: học sinh vẫn giữ ngôn ngữ đầu tiên trong khi biết thêm ngôn ngữ thứ hai.

Trở nên người biết hai ngôn ngữ và hai văn hóa là phần quan trọng của sự giáo dục toàn cầu, là điều học sinh cần nếu các em muốn ganh đua và thành công trong một xã hội toàn cầu của thế kỷ 21. Cuộc nghiên cứu cho thấy những học sinh nào biết các ngôn ngữ mới sẽ gặt hái những ích lợi về học vấn và xã hội lâu dài. Học một ngôn ngữ mới sẽ gia tăng khả năng phân tích của học sinh và trí nhớ cũng như sự sáng tạo. Nó cũng giúp học sinh có thêm sự hiểu biết sâu xa về chính văn hóa của mình và phát triển một thái độ tích cực hơn đối với các văn hóa khác. Nói được hơn một ngôn ngữ cũng giúp học sinh trở nên giá trị hơn trong nơi làm việc.

Các trường HISD mới có thêm chương trình hai ngôn ngữ là:

Laurenzo Early Childhood Center Highland Heights ES
Browning ES Hobby ES
Burrus ES Love ES
Cage ES Mading ES
Condit ES C. Martinez ES
Davila ES Patterson ES
De Zavala ES Robinson ES
Durham ES Roosevelt ES
Elrod ES Scarborough ES
Franklin ES Wainwright ES
J. R. Harris ES