Học sinh được giúp nhảy vọt vào kỹ nghệ dầu và khí đốt

Bắt đầu vào lục cá nguyệt này, tối thiểu 1,000 học sinh trung học từ 12 trường HISD sẽ có học trình mới về dầu hỏa và khí đốt cũng như các tài nguyện để kiếm được một chứng nhận căn bản của kỹ nghệ dầu hỏa trong thời gian trung học. Chứng nhận này thường được đòi hỏi cho các công việc sơ đẳng trong lãnh vực dầu hỏa. Hệ thống “OPEN Petroleum Education Network” sẽ cung ứng cho học sinh trong chương trình này tối thiểu bốn môn trên mạng về dầu hỏa, khoan mỏ dầu, kiểm soát giếng dầu, và dàn khoan. Những học sinh nào hoàn tất thành công môn dẫn nhập kiểm soát giếng dầu và dàn khoan sẽ đủ điều kiện để được nhận một chứng chỉ từ tổ chức “International Association of Drilling Contractors”.

“Nhờ sự giáo dục sớm về các cơ hội này và bởi cung cấp các khả năng căn bản, chương trình này sẽ đem cho học sinh HISD một bước nhảy vọt vào các công việc lương cao ngay cả trước khi các em tốt nghiệp trung học,” Phụ Tá TGĐ về Chuẩn Bị Ngành Nghề của HISD là Michael Webster nói.

Các trường trung học tham dự gồm: Chavez, Energy Institute, Furr, Kashmere, Lamar, Mickey Leland College Preparatory for Young Men, Milby, Reagan, Waltrip, Westside, Wheatley, Young Women’s College Preparatory Academy.