Học sinh lớp tám kiếm được $1,000 nhờ chương trình ACT của Luby

Chương trình tặng thưởng Luby’s ACT (Achieving Character Together) được cung cấp cho mọi trường trung học I cấp của HISD. Cứ sáu tuần, học sinh được vinh danh vì chứng tỏ hạnh kiểm tốt và tích cực tỉ như đúng giờ, thành thật, tôn trọng, kỷ luật, và mặc đồng phục, là các đức tính mà Luby quý trọng nơi chính nhân viên của mình.

Là một người thắng giải “Luby’s ACT” sáu-tuần lần thứ ba trong niên khoá hiện thời, học sinh trường Trung Học Stevenson là Jasmine Zamora nhận được môt chi phiếu $1,000, máy “Apple iPod Shuffle”, và một thẻ tặng quà $25 của Luby. Em là người thắng giải Luby’s ACT đầu tiên được đề nghị bởi hai giáo chức – Mike Van Tilburg và Heather Campbell – và không ai biết người khác đã đề cử như vậy.

Người thắng giải sáu-tuần lần thứ hai là học sinh lớp bẩy Dawan Henderson trường Mickey Leland College Preparatory Academy.