Người chẩn đoán cho biết một vài ý kiến về thủ tục lượng giá học sinh

Trắc diện “I Am HISD” trình bày “Education Diagnostician Week”

Trong n bn “I am HISD” tun này, đ cp đến các hc sinh, cu hc sinh, nhân viên, và các phn tkhác trong nhóm, chúng tôi đề cập đến “Education Diagnostician Week” trên toàn Texas bằng cách phỏng vấn Chuyên Gia Trưởng Thẩm Định của HISD là Tacy Gilmore. Gilmore nói về khi nào bà trở nên một người chẩn đoán, cách nào bà thẩm định học sinh phế tật, và ai là người quyết định học sinh nào được lượng giá.

Làm thế nào bà trở nên một người chẩn đoán (diagnostician) cho HISD?

Tôi đang là một giáo chức toán lớp bảy trong Học Khu Alief khi tôi thấy muốn hỗ trợ các học sinh kém. Tôi đã theo học trường “Prairie View A&M University”, ở đây tôi lấy chứng chỉ, trước hết là một cố vấn và sau đó là một người chẩn đoán.

Bà làm việc cho HISD được bao lâu?

Tôi làm việc một năm trong Học Khu Aldine trước khi đến HISD năm 2001.

Một người chẩn đoán thực sự thi hành công việc gì?

Dùng một thủ tục thẩm định bao quát, chúng tôi xác định xem một học sinh có bị thiếu khả năng học hành hay thiếu khả năng trí tuệ hay không và nếu có, nó trầm trọng thế nào. Chúng tôi nhìn đến hồ sơ học vấn, nói chuyện với các giáo chức, và thi hành nhiều bài thử nghiệm về nhận thức và học hành. Dựa trên các kết quả, chúng tôi viết sự thẩm định cá nhân đầy đủ (FIE). Sự thẩm định này được dùng để quyết định xem một đứa trẻ có bị phế tật hay không và, nếu có, bản chất của nó cũng như các nhu cầu giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên hệ.

Vì một vài lý do, tôi nghĩ rằng các người chẩn đoán chính yếu là ra các bài thử nghiệm.

Không, các bài thử nghiệm là một phần quan trọng của sự thẩm định, nhưng quan trọng hơn là các kết quả được dùng thế nào để thiết lập một chương trình giáo dục cho trẻ này. Điều này được thi hành trong một cuộc họp ARD/IEP (Admission, Review, and Dismissal/Individual Education Program). Đây là tên của Texas để gọi một nhóm người họp lại để hình thành kế hoạch giáo dục cá biệt (IEP) cho học sinh này. Các giáo chức, phụ huynh, một người chẩn đoán hay các chuyên viên giáo dục đặc biệt khác, và một ban quản trị trường gặp nhau tối thiểu mỗi năm một lần để thẩm định sự tiến bộ của học sinh này dựa trên IEP.

Ai là người quyết định học sinh nào thì được lượng giá?

Nó có thể khởi sự trong nhiều cách. Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu một học sinh để được lượng giá, kể cả phụ huynh, nhưng thường là giáo chức là người báo cáo rằng học sinh này có khó khăn để theo kịp chúng bạn trong lớp. Trong HISD chúng tôi có một nhóm giúp can thiệp (IAT) gồm các nhân viên học đường để giải quyết vấn đề của các học sinh mà thủ tục giảng dậy thông thường không có hiệu quả. Các người chẩn đoán giáo dục làm việc trong IAT và giúp quyết định xem học sinh này có cần được thẩm định hay không.

Điều gì xảy ra cho học sinh sau khi được lượng giá?

Nó tùy thuộc sự ảnh hưởng của phế tật. Nếu sự phế tật của học sinh này đòi phải có sự hỗ trợ đặc biệt, học sinh này có thể được đưa vào một lớp đặc biệt được dậy bởi một giáo chức Giáo Dục Đặc Biệt. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp, học sinh này đến lớptrong môi trường giáo dục tổng quát với các học sinh khác. Trong khung cảnh giáo dục tổng quát, giáo chức này có những thích ứng, thay đổi cách giảng dậy, bài thi, và các sinh hoạt trong lớp để học sinh phế tật có thể truy cập cùng một trình độ học hành như các học sinh không phế tật. Điều này có thể gồm nhu liệu Kurzwell, những hình ảnh giúp trí nhớ, thay đổi bài toán, hỗ trợ từ vựng, hay các thuận tiện khác.

Bà phục vụ các trường trung học nào?

Thời giờ của tôi được chia ra cho các trường Energy Institute High School, Houston Academy for International Studies, High School for Law Enforcement and Criminal Justice, Young Women’s College Preparatory Academy.

Bà có thích công việc này không?

Tôi yêu công việc của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn để có thể làm công việc này.

Bà có con không?

Có, tôi có bốn đứa, tất cả đều là sản phẩm của HISD. Chỉ một đứa còn đi học – nó ở trường “DeBakey High School for Health Professions” – và một đứa khác cũng đã học ở đây. Các đứa khác theo học trường “Houston School for Performing and Visual Arts” và “Booker T. Washington High School for Engineering Professions”.