“Up Close” nhìn đến việc học khu đưa bài thi tiểu bang lên mạng

HISD chuẩn bị đưa các bài thi lên mạng để giúp các giáo chức xác định tốt hơn những gì học sinh biết để có thể cá biệt hóa kinh nghiệm học.

Chủ Tịch UBGD HISD là Rhonda Skillern-Jones đề cập đến sự chuyển đổi này trong ấn bản Up Close tháng này với Trưởng Học Đường Dan Gohl, Quản Lý Thẩm Định Betty Garcia-Hill, và Carol Mosteit, hiệu trưởng trường High School for Law Enforcement and Criminal Justice.

Các bài thi STAAR End of Course (EOC) đã có ở trên mạng, và nhiều trường có thể chọn ra thi theo cách đó hay trên giấy tờ. Các bài thi trên mạng, tỉ như  TAKS, STAAR-A, và TELPAS, thì chỉ có trên mạng. Và nhiều trường HISD còn cung cấp sơ lược và mức độ thẩm định của học khu trên mạng.

Những thẩm định này hướng dẫn sự giảng dậy trong lớp, và bài thi trên mạng đem cho giáo chức dữ kiện họ cần hầu như ngay lập tức. Những kết quả mau chóng giúp giáo chức phương pháp hóa sự giảng dậy và hoạch định các bài học để học sinh có thể làm việc trong những lãnh vực mà các em cho thấy yếu kém nhất.

Sự thẩm định trên mạng còn hấp dẫn các em trong lớp. Được biết ngay lập tức về kết quả bài thi sẽ giúp học sinh có trách nhiệm về bài thi, và giúp các em thẩm định những ưu và khuyết điểm.

Các đề tài được tìm hiểu trong ấn bản Up Close này gồm sự dậy kèm STAAR End of Course mà học sinh có thể hưởng qua PowerUp HUB, học sinh thắng giải hùng biện thường niên lần thứ 19  Martin Luther King Jr. Oratory Competition, và những học sinh sẽ tốt nghiệp từ chương trình Emerge của HISD.