Ngày ký tên ăn mừng khi được nhận vào magnet

Ngày ăn mừng trên toàn học khu này còn là một cơ hội để nộp giấy tờ

Năm nay, học sinh và gia đình có thể ăn mừng khi được nhận vào một chương trình magnet bằng cách tham dự sinh hoạt “Magnet Signing Day” tại trường muốn chọn.

Ngày “Magnet Signing Day”— được xếp đặt ở trường và không vào ngày nào đặc biệt – cung cấp một cơ hội cho phụ huynh và học sinh không chỉ ăn mừng nhưng còn được gặp các viên chức học đường và giữ chỗ con em ở trường muốn chọn. Phụ huynh phải mang theo một bản sao có chữ ký của tờ ưng thuận “Magnet Entrance Agreement”, chứng minh nơi cư ngụ, và, nếu họ có con mới đến HISD vào lớp Pre-K hay mẫu giáo, phải chứng minh tuổi, khi đến tham dự.

Tuy ngày ghi danh là một cách tốt để hoàn tất thủ tục magnet, nó hoàn toàn tự ý. Phụ huynh vẫn có thể hoàn tất và đem theo giấy tờ phải có đến trường muốn chọn vào bất cứ lúc nào trước hạn chót là thứ Sáu, 10 tháng Tư, 2015.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một số trường tổ chức buổi này sau thời hạn chót, nhưng phụ huynh vẫn phải nộp giấy tờ vào ngày 10 tháng Tư.