Các kỳ thi STAAR EOC lần tới 4–8 tháng Năm

Các môn thi là đại số, sinh vật học, và sử Hoa Kỳ

Các học sinh trung học II cấp của HISD sẽ thi những phần của bài thi “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR) bắt đầu từ thứ Hai, 4 tháng Năm.

Các học sinh trung học II cấp nào hiện đang ghi danh hay đã hoàn tất các môn đại số I, sinh vật học, và sử Hoa Kỳ sẽ lấy các bài thi cuối môn (end-of-course – EOC) liên hệ đến các môn này.

Những cơ hội thi lại cũng sẽ xảy ra trong giai đoạn đó (4-8 tháng Năm). Đây là kỳ thi sau cùng trong mùa xuân. Những cơ hội thi lại cho các môn EOC được dự định vào đầu tháng Bẩy.

Thắc mắc? Hãy vào trang mạng STAAR của HISD được cập nhật, trong đó có một bảng câu hỏi mới (.pdf), một chương trình thi đầy đủ, và những lời khuyên hữu ích về cách chống với sự lo âu thi cử. Học sinh cũng có thể hội ý với các cố vấn trường về những câu hỏi mà trang mạng STAAR không đề cập đến.