HISD được đề cao trong chuỗi bài ‘What Works’ của tờ “Politico Magazine”

HISD được nổi tiếng là một trong những học khu nhiều sáng kiến nhất ở trong nước – và hướng đi đó là điều khiến học khu được đề cập đến trong một ấn bản của tờ Politico Magazine.

Khu học chánh này là chủ đề của một bài ngày 21 tháng Năm trong chuỗi “What Works” của tờ nguyệt san này, được đề ra để nêu cao những cách thi hành sáng tạo và cách lan tràn trên toàn Hoa Kỳ.

Trong những sáng kiến chấn động của HISD được nhắc đến trong bài báo là các chương trình Apollo 20, EMERGE, Home Field Advantage, Literacy By 3, và sự mở rộng của chương trình hai ngôn ngữ.

Là một kết quả của sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thông tín viên Patrick Michels viết, “khu học chánh này đã đạt được một số kết quả đáng kể.”