“DiscoverU” cung cấp cho học sinh HISD những cơ hội giáo dục toàn cầu

Tổ chức vô vị lợi này đưa học sinh vào một thế giới học hành

Đào tạo các học sinh tốt nghiệp toàn cầu là nhiệm vụ của HISD, và tổ chức vô vị lợi có trụ sở ở Houston là “DiscoverU” đang giúp học khu đạt được mục tiêu này. Bốn mươi bốn học sinh HISD đã hoàn tất các chương trình cán sự và chuẩn bị đi làm trên toàn thế giới trong niên khoá 2014–2015, và hơn 200 học sinh nữa đang tận dụng các chương trình này trong mùa hè.

Các học sinh từ các trường trung học Davis và Sharpstown, cũing như Eastwood Academy, đang cảm nghiệm điều DiscoverU gọi là “FLOs – Fantastic Learning Opportunities” (cơ hội học hỏi lạ thường).

“Em đang chờ đợi sự kiện là chúng em sẽ có thể du hành đến một môi trường khác biệt, để học hành, và mở rộng chân trời,” học sinh lớp 10 trường Eastwood Academy là Rodrigo Ortiz nói, em đang tham dự trong Youth About Business, một chương trình hai tuần lễ tại Đại Học Columbia và Wall Street trong tháng Bẩy.

“Cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm mạnh mẽ trong những môi trường nhằm mở rộng tầm nhìn về quê hương chúng ta và thế giới là một động lệnh trong hành trình lên đại học và đi làm của các học sinh,” Hiệu Trưởng trường Trung Học Sharpstown là Rob Gasparello nói.

DiscoverU giúp trang trải tốn phí của các chương trình này, trong khi những tổ chức khác trợ giúp việc ban cấp học bổng, giúp cho nhiều học sinh bất lợi được hưởng các chương trình này miễn phí.

Một vài cơ hội điển hình cho học sinh HISD gồm:

  • Chương trình “Summer Pre-College” của Barnard College, ở đây học sinh nếm thử đời sống đại học và học đủ mọi thứ từ thầu khoán đến khiêu vũ
  • “CURIE Academy” tại Đại Học Cornell, nơi các thiếu nữ trung học tìm hiểu về ngành kỹ sư trong một môi trường tương tác
  • Chương trình “American Youth Leadership” của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, trong đó học sinh nghiên cứu về sự phát triển cộng đồng và lãnh đạo ở Ecuador
  • BioFORCE tại trung tâm “National Center for Therapeutics Manufacturing” của Đại Học Texas A&M, ở đây học sinh học hỏi về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán qua các sinh hoạt thực tập
  • Các chương trình tại Trung Ttâm Ung Thư M.D. Anderson chú trọng đến kỹ thuật di truyền và chăm sóc sức khỏe
  • Chương trình “Young Women’s Political Leadership”, giúp chuẩn bị học sinh cho môi trường chính trị

“Tại các trường hợp tác của DiscoverU, mọi học sinh, bất kể lợi tức gia đình, đều có cơ hội tham gia và được biết đến những kinh nghiệm phong phú hóa đời sống,” Giám Đốc Học Trình và Chương Trình của DiscoverU là Emily Sketch Haines nói.