HISD tìm các hướng dẫn viên chương trình HIPPY tại gia

Sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng của HISD đang tuyển mộ 15 hướng dẫn viên để làm việc bán thời gian với chương trình HIPPY cho niên khoá 2015–2016.

Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (HIPPY – Hướng Dẫn Tại Gia cho Phụ Huynh của Trẻ Nhỏ) là một chương trình chuẩn bị đi học cho các em 3, 4, và 5 tuổi để giúp cha mẹ chuẩn bị con nhỏ được thành công học vấn. Các hướng dẫn viên đến thăm phụ huynh tại gia một giờ mỗi tuần trong 30 tuần lễ của niên khoá, và đưa ra mô hình sinh hoạt học hỏi để giúp các trẻ nhỏ phát triển các khả năng đọc sách, làm toán, và khoa học. Sau đó phụ huynh thực tập các sinh hoạt này với con trong tuần cho đến khi các em học một sinh hoạt mới trong bài kế tiếp. Những trẻ em nào mà cha mẹ có tham dự trong chương trình này thì trổi vượt hơn chúng bạn về đọc sách và làm toán khi ở mẫu giáo và lớp một.

Hướng dẫn viên tại gia thì thiết yếu cho sự thành công của chương trình HIPPY. Công việc bán thời gian này đòi hỏi 30 giờ làm việc và tiền lương là $10 một giờ, cộng thêm các lợi ích khác. Dưới đây là một số lợi ích khi làm việc với HISD trong công việc hướng dẫn viên tại gia HIPPY:

  • 100 giờ được trả cho học máy điện toán
  • Cơ hội để Americorps tài trợ để theo đuổi giáo dục cao hơn
  • Kinh nghiệm làm việc chuyên môn
  • Cơ hội để được làm việc thêm trong HISD
  • Sự thỏa thích cá nhân khi huấn luyện phụ huynh giúp con cái thành công ở trường

Các ứng viên có thể nộp đơn trên mạng tại  bit.ly/1JjB3IN hay gọi số 713-967-5298 để biết thêm chi tiết.