Chương Trình Bữa Ăn Mùa Hè của HISD chấm dứt ngày 17 tháng Bẩy

Kể từ 6 tháng Sáu, Sở Dinh Dưỡng của HISD đã phục vụ hai bữa ăn mỗi ngày cho các học sinh trên 200 trường, nhưng chương trình này sẽ chấm dứt vào thứ Sáu, 17 tháng Bẩy.

Sau đó, các trẻ em từ 1 đến 18 tuổi sẽ có thể ăn miễn phí qua chương trình Thực Phẩm Mùa Hè của Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston, được thực hiện tại trên 400 địa điểm cho đến 14 tháng Tám.

Muốn biết thêm thông tin, kể cả cách tìm một địa điểm trong khu vực của quý vị, hãy nhấn vào đây hoặc gọi cho Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston số 713-676-6832. Quý vị cũng có thể gửi điện thư “FoodTX” hay “Comida” về số 877-877 để biết một địa điểm gần nhà.