Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư tổ chức “Back-to-School Extravaganza” 21 tháng Tám

Các gia đình không cần phải vô gia cư mới được tham dự

Các lớp học sẽ khởi sự vào thứ Hai, 24 tháng Tám, nhưng chỉ vài ngày trước đó, Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư của HISD sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho con em trở lại trường.

Văn phòng này sẽ tổ chức “Back-to-School Extravaganza” từ trưa đến 4g chiều vào ngày thứ Sáu, 21 tháng Tám, tại trung tâm Bethel’s Place Empowerment Center (12660 Sandpiper, 77035).

Các gia đình sẽ nhận được miễn phí cặp sách, học cụ, giầy dép và khám sức khỏe cho học sinh. Các học sinh cũng có thể được chủng ngừa miễn phí, nhưng các em cần đem theo hồ sơ chủng ngừa. Tổ chức Houston Food Bank cũng sẽ có mặt để phân phát rau trái tươi, và Sở Cảnh Sát Houston sẽ cung cấp việc lấy dấu tay.

Vui lòng lưu ý là trẻ em không cần phải vô gia cư mới được hưởng lợi ích này.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng gọi HISD Homeless Education Office số 281-690-7693.