“Read Houston Read”

readhoustonBanner

Đọc sách cho một đứa bé. Đó là một trong những điều quan tr0ng nhất mà quý vị có thể làm để ảnh hưởng tốt trên tương lai của một đứa bé. Tuy vậy, hàng trăm học sinh lớp một và lớp hai của HISD vẫn không có người đọc cho các em nghe và không ai lắng nghe các em đọc. Không ai củng cố điều các em đang học ở trong lớp.

Là một người tình nguyện “Read Houston Read”, quý vị có thể giúp một đứa bé phát triển sự yêu quý đọc sách ăằng cách chia sẻ một cuốn sách với các em. Việc này được thi hành trực tuyến hay qua sự gặp gỡ. Nó chỉ mất một giờ mỗi tuần trong niên khoá để thấm nhập sự yêu quý đọc sách trong một học sinh. Tùy theo cách quý vị chọn, quý vị sẽ được huấn luyện để:

  • Chia sẻ một sự bất ngờ bằng cách đọc sách cho một đứa bé
  • Tham dự trong các sinh hoạt vui nhộn có liên quan trực tiếp đến tài liệu đọc sách
  • Nghe một học sinh đọc và khích lệ các em

Quý vị không phải ngừng tại đó. Hãy khích lệ gia đình, bạn hữu, và hàng xóm cùng với quý vị giúp đảo ngược sự khủng hoảng văn hóa của Houston — mỗi lần một cuốn sách. Quý vị có tiềm năng để xây dựng một tương giao quan trọng với một học sinh mà nó sẽ tạo ảnh hưởng lâu dài trên sự tự tin, khả năng học hành, và sự thành công của học sinh ấy.

Hãy trở nên một người trong “Read Houston Read”. Nó sẽ thay đổi cuộc đời quý vị.

Hãy nhấn vào đây để xem danh sách các trường đang tham dự trong chương trình Read Houston Read cho niên khoá 2015-2016. Kế đó, quý vị có thể xem địa điểm của các trường Read Houston Read trong một bản đồ đầy đủ.

Muốn biết thêm thông tin về sự khủng hoảng văn hóa của Houston, hãy vào trang mạng của tổ chức Barbara Bush Literacy Foundation.