Các chuyến thăm trường Magnet giúp các gia đình chọn đúng trường

Hầu như đã đến thời điểm của năm – thời điểm khi quý vị phải quyết định trường nào mà con em quý vị sẽ theo học năm tới. Có một vài bước liên quan đến việc chọn trường thích hợp cho con em.

Điều đầu tiên phải thi hành là nhận biết những trường đáp ứng sở thích của con em Nếu con em thích nghệ thuật, chúng tôi có vài trường ở mọi cấp bậc. Nếu khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán là sở trường của con em, một trường loại STEM có thể là một thích hợp nhất.

Kế đến, hãy dự định làm chuyến thăm các trường trong danh sách. Hãy nhớ ghé ngang trường trong khu vực để biết có những cung ứng gì. Tất cả mọi trường đều cung cấp chuyến thăm trường vào mỗi thứ Năm, từ 8 tháng Mười đến 10 tháng Mười Hai (trừ ngày lễ Tạ Ơn). Hãy nhấn vào đây để biết chi tiết về các chuyến đi thăm trường.

Một nơi tốt để tìm hiểu thêm về những lựa chọn trường là một trong bốn buổi giới thiệu trường của chúng tôi. Tất cả các chương trình magnet sẽ được trình bày trong mỗi lần này, và nhiều trường trong khu xóm cũng sẽ tham dự. Hãy nhấn vào đây để biết chương trình giới thiệu trường.

Khu học chánh sẽ nhận đơn xin vào trường magnet đợt đầu từ 1 tháng Mười đến 18 tháng Mười Hai. Các đơn được nộp trực tuyến hay trên giấy. Tuy các đơn vẫn sẽ được nhận sau ngày 18 tháng Mười Hai, các đơn này chỉ được cứu xét theo thứ tự ưu tiên sau khi thủ tục cứu xét đợt đầu đã hoàn tất. Vui lòng xem lại thời khóa biểu bên dưới để biết những ngày quan trọng khác là hạn chót nộp đơn.

Xem thời khóa biểu ở đây:

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1AEsVjjOlbSkRri5nQawIAHW9FGZFJGGsFR9O71gpilE&font=Default&lang=en&initial_zoom=4&height=350#event-phase-1-opens