Sinh hoạt văn hóa cá biệt giúp học sinh phấn khởi đọc sách

Một phần lớn để các học sinh trung học phấn khởi về ý tưởng đọc sách vì vui thích là tìm đúng các động lực.

Đó là lý do quản thư và hiệu trưởng của trường East Early College High School (EECHS) mời tác giả nổi tiếng trong giới trẻ là Rosemary Clement-Moore làm diễn giả chính trong Ngày Văn Hóa thường niên lần thứ hai của trường này vào hôm 25 tháng Chín. Đó cũng là lý do họ trao cuốn tiểu thuyết mới nhất của tác giả này với chữ ký cho học sinh lớp 12 là Alejandra Guerra, em đọc sách nhiều nhất trong mùa hè.

“Nhiều học sinh từ các trường trong khu vực mà các trường này không có ngân sách để mời các tác giả đến nói chuyện, do đó đây là một cảm nghiệm mới cho nhiều em, nhất là các học sinh lớp chín,” quản thư của trường EECHS là Cynthia Ramos nói. “Các sinh hoạt như thế này xây dựng sự hăng hái nơi các học sinh muốn đọc sách, trái với việc bó buộc phải đọc. Hy vọng rằng điều này sẽ khiến các em viết bài, mà chúng thường không chọn. Đây là lần thứ hai tác giả đến trường, nhưng năm trước, các học sinh nói với tôi rằng các em rất thích cuộc nói chuyện.”

Sự giảng dậy cá biệt sẽ là một yếu tố chính của việc hỗ trợ được cung cấp cho học sinh trung học vào mùa thu này qua khởi xướng Literacy By 3 của HISD.

“Chúng tôi muốn gặp gỡ học sinh theo trình độ của các em,” Mechiel Rozas nói, bà là giám đốc văn hóa cấp trung học của học khu này, “do đó một phần lớn của đề nghị này mà chúng tôi sẽ trình lên ông tổng giám đốc và Ủy Ban Giáo Dục thì sẽ đối phó với khía cạnh tiếp tục cá biệt hóa học trình khi học sinh vào trung học I cấp, vì đó là những gì các em được mong đợi. Chúng tôi muốn có nhiều cách để hấp dẫn học sinh, như thế chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh.”