Chương trình “Read Houston Read” của HISD khởi sự, tiếp tục nỗ lực cải tiến văn hóa ở Houston

Khu Học Chánh Houston sẽ bắt đầu năm thứ hai của Read Houston Read, một chương trình nhắm cải thiện văn hóa của học sinh ở Houston bằng cách có một  người tình nguyện đọc sách cho các em hàng tuần trong suốt niên khoá.

Mục đích của “Read Houston Read” là để thấm nhập lòng yêu mến đọc sách nơi các em, trong khi đem cho người dân Houston một cơ hội để đền đáp cộng đồng. Nó là một phần của khởi xướng Literacy by 3 của học khu này, nhằm chấm dứt sự khủng hoảng văn hóa ở Houston qua sứ mệnh là giúp mọi học sinh đọc đúng cấp lớp khi vào cuối lớp ba.

“Read Houston Read” giúp các học sinh củng cố những gì học được trong lớp. Học sinh có cơ hội để cải tiến khả năng đọc sách với một người dìu dắt, họ cho các em một sự chú ý liên tục.

“Quốc gia chúng ta đang đối diện với sự khủng hoảng văn hóa và Houston thì không có ngoại trừ,” TGĐ Terry Grier nói. “Nhóm HISD thì say mê cải tiến văn hóa trong thành phố chúng ta, và Read Houston Read cho phép chúng ta đi thêm một bước trong việc giúp đỡ trẻ em phát triển lòng yêu mến văn hóa.”

HISD nhận biết gần 500 lớp một tại gần 80 trường là nơi các em cần một người dìu dắt để cung cấp sự hỗ trợ từng người. Các người tình nguyện được yêu cầu đọc sách cho các học sinh lớp một từ ba mươi đến sáu mươi phút mỗi tuần, hoặc đích thân hoặc trên mạng Internet qua sự gặp gỡ trực tuyến.

Người tình nguyện phải qua được sự kiểm soát quá khứ và tham dự khóa huấn luyện, trên mạng. Từ đó, họ được ấn định cho một lớp và có thể xếp đặt lần gặp gỡ hàng tuần với học sinh được giao cho.

Năm trước, trên 400 tình nguyện viên đã dành thời giờ cho chương trình này. Các giáo chức HISD nói họ mau chóng nhận thấy sự cải tiến rõ rệt trong sự hiểu biết và khả năng đọc sách của các học sinh trong chương trình.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình này và cách tình nguyện, hãy vào trang www.readhoustonread.com.