Xây các trường mới bây giờ tốn phí hơn chúng ta tiên đoán

Gần đây người ta nói nhiều về chương trình bông phiếu HISD và nhu cầu thêm ngân quỹ để hoàn tất nhiều đồ án xây cất

Sự thật là xây cất các trường mới trong thị trường ngày nay thì tốn phí hơn chúng ta tiên đoán vào năm 2012 – dù với bất cứ khu học chánh nào. Tôi giải thích lý do trong một bài nhận xét đăng trong tờ Houston Chronicle ngày 25 tháng Mười. Quý vị có thể nhấn vào đây để đọc (bằng Anh ngữ).