Thông Báo Việc Tiêu Hủy Hồ Sơ Giáo Dục Đặc Biệt

Những hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt được thu góp bởi Khu Học Chánh Houston (HISD) có liên quan đến sự nhận diện, thẩm định, chỗ học, hay điều khoản của Giáo Dục Đặc Biệt trong học khu này, phải được gìn giữ theo luật của tiểu bang và liên bang trong một thời gian năm năm sau khi dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt đã chấm dứt cho một học sinh nào đó. Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt chấm dứt khi học sinh này không còn đủ điều kiện để được hưởng dịch vụ, đã tốt nghiệp, đã hoàn tất chương trình giáo dục khi 22 tuổi, hay di chuyển ra khỏi học khu.

Thông báo này để các phụ huynh/giám hộ cũng như cựu học sinh của HISD biết ý định tiêu hủy các hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt của những học sinh nào không còn nhận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt vào cuối niên khoá 2009-2010. Các hồ sơ này sẽ được tiêu hủy theo luật tiểu bang trừ khi phụ huynh/giám hô hay học sinh lớn tuổi thông báo cho học khu biết ý định khác của họ.

Sau năm năm, các hồ sơ này không còn hữu ích cho học khu, nhưng có thể hữu ích cho phụ huynh/giám hộ hay học sinh để nộp đơn xin các ích lợi An Sinh Xã Hội, dịch vụ phục hồi, vào đại học, v.v. Phụ huynh/giám hộ hay học sinh lớn tuổi có thể viết thư yêu cầu lấy hồ sơ này hay đích thân đến địa chỉ sau:

HISD Records Management Department
4400 W. 18th Street
Houston, Texas 77092
Phone: 713-556-6055
Fax: 713-556-6040

Các yêu cầu lấy hồ sơ phải nhận được trước ngày thứ Sáu, 18 tháng Mười Hai, 2015.