Các trường được tiến vào hiệp “Sweet 16” trong cuộc thi “Read to the Final Four”

Mười sáu trường tiểu học HISD được tiến vào hiệp ba – Sweet 16 – của chương trình “NCAA Read to the Final Four Literacy Program”, nhờ một số các em học sinh lớp ba rất cương quyết.

Các học sinh đã ghi nhận thêm 763,804 phút đọc sách cho tổng cộng 1,905,097 phút kể từ khi cuộc thi này bắt đầu. Gần 4,000 học sinh đã ghi nhận thời gian đọc sách trong hiệp này.

Đây là thứ hạng các trường tiểu học được vào hiệp này:

Số 16: Marshall
Số 15: Anderson
Số 14: Hobby
Số 13: Janowski
Số 12: Dogan
Số 11: Port Houston
Số 10: Highland Heights
Số 9: Brookline
Số 8: Elmore
Số 7: Walnut Bend
Số 6: Petersen
Số 5: Browning
Số 4: Tijerina
Số 3: Fondren
Số 2: Kennedy

Và trường được xếp hạng cao nhất lần thứ hai liên tục là trường Carrillo Elementary!

Chúc mừng tất cả các trường tiểu học tham dự cuộc thi này. Các học sinh lớp ba đang tham dự trong hiệp thứ ba sẽ nhận được sách để giữ cho mình, do sự ưu ái của chương trình “NCAA Read to the Final Four Literacy Program”.

Cuộc thi này được thành lập bởi HISD với sự hợp tác của “Houston NCAA Final Four Local Organizing Committee”, Thư Viện Houston, và Đại Học Houston.

Những học sinh nào không được tiến sâu hơn thì phải tiếp tục đọc, bởi vì sẽ có những giải thưởng khác cho các cá nhân học sinh đọc sách nhiều nhất trong tháng Tư, 2016.