Những câu thường hỏi về chương trình GT

Con tôi hội đủ điều kiện là “Gifted” (có tài) vài năm trước đây. Chính sách này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc giáo dục?

Theo chính sách mới của ủy ban giáo dục HISD, một khi con em quý vị được hưởng các dịch vụ dành cho học sinh “gifted-and-talented” (giỏi và có tài), các em sẽ được tiếp tục hưởng trừ phi quý vị yêu cầu cách khác.

Con tôi hiện là học sinh “GT Identified” (có tài) và mới thi lại để được hưởng các dịch vụ “gifted-and-talented” ở lớp năm. Nếu chúng không đủ điều kiện thì sao?

Mọi học sinh đã được  nhận biết là có tài thì sẽ được tiếp tục hưởng các dịch vụ này, bất kể thành tích bài thi của các em khi ở lớp năm.

Tôi cần phải làm gì nếu không muốn cho con em tôi được hưởng các dịch vụ “gifted-and-talented”?

Bất cứ lúc nào trong niên khoá, quý vị có sự lựa chọn là tự ý đưa con em ra khỏi chương trình Vanguard bằng cách điền và nộp tờ “Voluntary Exit Form” cho điều hợp viên Vanguard trong trường.

Tôi muốn con em tôi được thi tuyển để hưởng các dịch vụ “gifted-and-talented”. Thủ tục là gì?

Chính sách mới của ủy ban không thay đổi thời khóa biểu thi để nhận biết học sinh giỏi và có tài. Phụ huynh có thể yêu cầu con em mình được tham dự cuộc thi tuyển mỗi niên khoá một lần.

Con em tôi theo học một trường “Vanguard Magnet”. Có phải chính sách mới này có nghĩa là chúng không thể bị đuổi ra khỏi chương trình Magnet?

Những học sinh nào theo học một trường “Vanguard magnet” là nhờ bởi sự chuyển trường Magnet. Những học sinh nào không tuân theo những mong đợi được vạch ra trong tờ cam kết khi theo học hoặc những em nào không chứng tỏ sự tiến bộ trong chương trình Magnet thì sẽ được đưa vào một chương trình của học khu là “District Magnet Growth Plan”. Nếu con em quý vị không đạt được tiêu chuẩn của chương trình này, các em sẽ phải trở về trường trong khu vực sau khi hết niên khoá hoặc nộp đơn xin thuyên chuyển đến một trường khác.

Nếu tôi còn thắc mắc, tôi có thể liên lạc với ai về các dịch vụ “gifted-and-talented” đang được HISD cung cấp?

Quý vị có thể liên lạc với điều hợp viên Vanguard trong trường hoặc sở “Advanced Academics” của HISD ở số 713-556-6954 hay AdvancedAcademics@houstonisd.org.