Định nghĩa Giỏi và Có Tài: Những gì quý vị cần biết

Mới đây Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tán thành sơ khởi một duyệt xét chính sách mà nó cung cấp cho học sinh cơ hội đồng đều để theo các chương trình dành cho học sinh giỏi và có tài (G/T). Theo chính sách mới của ủy ban, một khi học sinh đủ điều kiện để được hưởng các dịch vụ “gifted-and-talented”, các em sẽ được tiếp tục nhận được các dịch vụ này trừ khi cha mẹ hay phụ huynh yêu cầu cách khác.

Đề nghị này được đề ra để bảo đảm rằng những học sinh nào được coi là có tài và khả năng thì có thể vẫn giữ sự định danh đó trong chương trình G/T của học khu trong suốt thời gian học trong HISD, bất kể trường nào các em theo học. Trước đây, HISD chỉ chú trọng đến các môn chính mà học sinh được coi là có tài, nhưng bây giờ các em còn được để ý đến sự sáng tạo, nghệ thuật, và khả năng lãnh đạo. Việc thêm ba lãnh vực mới này bảo đảm học khu sẽ phù hợp hơn với chương trình giáo dục của tiểu bang dành cho học sinh G/T.

Hiện thời, mọi học sinh HISD được thi vào chương trình này trong lớp mẫu giáo và sau đó lại phải thi khi ở lớp năm. Trong niên khoá 2013-2014, hơn một phần ba của tổng số 3,527 học sinh giỏi thuộc lớp năm của khu học chánh bị loại ra khỏi chương trình này sau khi thi lại ở lớp năm. Phần đông học sinh bị loại – hơn ba phần tư – là người nói tiếng Tây Ban Nha.

Để bảo đảm mọi học sinh chứng tỏ sự thành công trong chương trình G/T, các trường còn đòi hỏi phải:

  • Hình thành các kế hoạch giáo dục cá biệt cho biết chi tiết làm thế nào họ đáp ứng nhu cầu giáo dục của từng học sinh giỏi.
  • Thiết lập các tiểu ban trong trường để giúp nhận diện các học sinh giỏi và phát triển cũng như tiến hành các kế hoạch cá biệt

Ủy Ban Giáo Dục HISD phải tán thành đề nghị này lần thứ hai trước khi có hiệu lực.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về chính sách mới của ủy ban về các dịch vụ cho học sinh giỏi và có tài, vui lòng xem bản FAQ này hoặc liên lạc với điều hợp viên Vanguard trong trường. Quý vị cũng có thể liên lạc với sở Advanced Academics của HISD tại số 713-556-6954 hoặc AdvancedAcademics@houstonisd.org.