Những bài học được từ khởi xướng PowerUp

Trong 2013, chúng ta nhất định cung cấp máy điện toán xách tay cho mọi học sinh trung học II cấp qua khởi xướng PowerUp. Để đạt được kết quả tối đa, chúng ta hợp tác với Trung Tâm Kỹ Thuật Di Động của Đại Học San Diego để thẩm định công việc và cho chúng ta ý kiến về những cách tốt nhất để hỗ trợ và phát triển giáo chức, và để biến đổi cách dạy và học.

Khi suy nghĩ về công việc này, đây là ba bài học tôi học được:

  1. Mục đích và hướng đi phải phù hợp với các mục tiêu học sinh: Điều quan trọng là PowerUp — một khởi xướng lớn của học khu — thì không phải là một khởi xướng “cộng thêm”, biệt lập. Để giải quyết thách đố này, chúng ta thành lập một hồ sơ của học sinh HISD tốt nghiệp toàn cầu, HISD Global Graduate, với sự giúp đỡ của nhiều thành phần. Hồ sơ này xác định kiến thức, khả năng, và các đặc tính mà chúng tin là quan trọng để học sinh thành công. Với nền tảng này, mọi khởi xướng của học khu, kể cả PowerUp, thì phù hợp với các mục tiêu được trình bày trong hồ sơ Global Graduate.
  1. Thách đố các hệ truyền thống có thể phát sinh sáng kiến: Từ ban đầu của khởi xướng PowerUp, chúng ta thấy phải làm việc với nhau trong những phương cách mà trước đây không có trong văn hóa của chúng ta. PowerUp đẩy chúng ta đến sự hợp tác để hỗ trợ các trường và giáo chức tốt hơn. Chúng ta cũng tái lập các nhóm học khu để các cảm nghiệm học hỏi chuyên môn phối hợp học trình, cách dậy, và kỹ thuật – tất cả có mục đích cải tiến cách dậy và học.
  1. Nó không phải về dụng cụ, nó là cách học hỏi có sức mạnh: Nhờ khởi xướng PowerUp, chúng ta hiểu hơn bao giờ sức mạnh của kỹ thuật để tạo ra các cơ hội. Các học sinh bây giờ có thể biết các ý tưởng, nội dung đa dạng, và người ta cá biệt hóa kinh nghiệm học hành. Chúng ta cùng làm việc với nhau để sử dụng kỹ thuật để các lớp vẫn tập trung đến học sinh và học sinh trở nên những người suy nghĩ chín chắn, biết giải quyết khó khăn, và những người lãnh đạo – tất cả là những nét của Global Graduate.

Sự hợp tác với nhóm Đại Học San Diego đã giúp chúng ta ý thức hơn đến nhu cầu của học khu và hiểu cách tiến tới và thay đổi dựa trên những gì chúng ta đã học. Công việc này mới chỉ bắt đầu. Bây giờ tất cả các học sinh trung học II cấp của chúng ta đều có máy điện toán, chúng ta tiếp tục khám phá những cách để kỹ thuật có thể cải thiện thành tích.