Những gì quý vị cần biết về luật mới “Open Carry” (mang vũ khí công khai)

Những thay đổi mới đây về luật pháp mà nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2016, về vấn đề mang vũ khí công khai ở Texas trong một số trường hợp nào đó, nhưng HISD không bao giờ cho phép mang súng hay các vũ khí khác vào trường hay các cơ sở giáo dục khác.

Các sân trường được coi là các vùng “không có súng” theo luật Gun-Free Schools Act của liên bang, mà nó có hiệu lực trên 20 năm qua. Luật Texas cũng không cho phép mang súng hay bất cứ vũ khí nào khác vào các cơ sở của trường hay trong sinh hoạt mà trường bảo trợ.

Các súng cầm tay và súng ngắn không được phép đem vào bất cứ sinh hoạt nào do trường bảo trợ, bất kể các sinh hoạt ấy có xảy ra ở bên trong hay bên ngoài bất động sản của trường, hoặc trong xe chở hành khách của trường (td. xe buýt học sinh).

Các viên chức khu học chánh đang tiếp tục nghiên cứu luật mới về việc mang vũ khí công khai “Open-Carry Law”, và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết về sự áp dụng luật mới này trong HISD.

Để biết những câu thường được hỏi về luật mới vui lòng nhấn vào đây (Anh ngữ). Nếu có ai thấy hoạt động tình nghi trong hay chung quanh trường HISD hoặc bất cứ đâu trong khu học chánh, họ được khuyến khích phải gọi cho cảnh sát HISD ở số 713-892-7777 (24g mỗi ngày) hoặc gọi 911.