TÌM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston không bao lâu sẽ bắt đầu thu thập ý kiến cộng đồng về nét sơ phát của ứng viên tổng giám đốc, và có thể có được người thay thế sớm vào tháng Năm.

Ủy ban đã duyệt lại thời khóa biểu tạm cho thủ tục tìm kiếm trong cuộc họp đầu tiên với  công ty “Ray and Associates”, một công ty được thuê để tìm người thay thế cho TGĐ Terry Grier.

Được các ủy viên chọn trong tháng Mười Hai, “Ray and Associates” sẽ giúp các ủy viên điều khiển cuộc thăm dò ý kiến và tổ chức một chuỗi các buổi họp chung trong vài ngày để thu thập ý kiến từ những phần tử quan trọng trong học khu, gồm phụ huynh và học sinh, nhân viên học đường, nhân viên học khu, và các phần tử thương mãi và trong cộng đồng.

Sau đó ủy ban sẽ dùng ý kiến từ các cuộc họp chung để đúc kết thành nét sơ phác của vị tổng giám đốc và bắt đầu tìm kiếm các ứng viên, thủ tục này có thể khởi sự vào đầu tháng Ba.

Theo thời khóa biểu sơ khởi này, hạn chót nhận đơn sẽ vào đầu tháng Tư, với cuộc phỏng vấn lần đầu vào cuối tháng này. Cuộc phỏng vấn lần thứ hai sẽ được thi hành đầu tháng Năm, khu học chánh sẽ cho biết tên người thay thế sớm nhất là tháng Năm.

Ts. Grier dự định từ chức vào 29 tháng Hai. Đây là năm thứ bảy ông làm tổng giám đốc Khu Học Chánh Houston.

Quý vị nhìn đến những đặc tính nào của một tân tổng giám đốc HISD? Chúng tôi sẽ dùng ý kiến của quý vị để hình thành Đặc Điểm Ứng Viên Tổng Giám Đốc.