Ủy Ban Giáo Dục HISD tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về việc tìm kiếm tổng giám đốc

Các phần tử cộng đồng sẽ có cơ hội cho biết ý kiến trong sáu cuộc họp tuần này

Việc Gì: Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đang tìm kiếm một vị tân tổng giám đốc và các ủy viên muốn có ý kiến từ các phần tử trong cộng đồng về phẩm chất và đặc tính mà họ muốn thấy nơi vị lãnh đạo sắp tới của khu học chánh.

Ủy ban xếp đặt sáu cuộc họp cho tuần này để thu thập ý kiến từ cộng đồng mà họ sẽ dùng ý kiến ấy để hình thành nét đặc biệt của ứng viên tổng giám đốc. Các cuộc họp thêm sẽ được xếp đặt sau.

Tổng Giám Đốc  Terry Grier sẽ từ chức vào cuối tháng này. Các ủy viên đã chọn Phó TGĐ và Trưởng Phòng Tài Chánh là ông Ken Huewitt để làm tổng giám đốc tạm thời trong khi họ tìm kiếm người thay thế vĩnh viễn.

Ủy Ban Giáo Dục đã thuê công ty Hazard, Young, Attea & Associates để giúp trong tiến trình tìm kiếm tổng giám đốc. Công ty có trụ sở ở Illinois này sẽ giúp các ủy viên tổ chức một chuỗi các cuộc họp cộng đồng để thu thập ý kiến từ nhiều người lưu tâm đến học khu, gồm phụ huynh và học sinh, nhân viên trường, nhân viên học khu, và các phần tử thương mãi và cộng đồng. Sau đó ủy ban sẽ dùng ý kiến này để đúc kết thành đặc điểm của tổng giám đốc, và bắt đầu tìm các ứng viên.

Ai: Các phần tử của Ủy Ban Giáo Dục HISD, cũng như nhiều phần tử cộng đồng và những ai quan tâm đến khu học chánh

Khi Nào/Ở Đâu:

 • Thứ Ba, 23 th. Hai, 2016, lúc 10g00 sáng
  Edison Middle School, 6901 Avenue I, 77011
 • Thứ Ba, 23 th. Hai, 2016, lúc 6g00 chiều
  Chavez High School, 8501 Howard Dr., 77017
 • Thứ Tư, 24 th. Hai, 2016, lúc 8g30 sáng
  Stevenson Middle School, 9595 Winkler Dr., 77017
 • Thứ Năm, 25 th. Hai, 2016, lúc 4g00 chiều
  Ortiz Middle School, 6767 Telephone Road, 77061
 • Thứ Năm, 25 th. Hai, 2016, lúc 6g00 chiều
  Hartman Middle School, 7111 Westover St., 77087
 • Thứ Bẩy, 26 th. Hai, 2016, lúc at 10g sáng
  Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., 77092