Thắp sáng mầu xanh ‘Light It Up Blue’ ngày 1 và 2 tháng Tư để cử hành Tháng Ý Thức Bệnh Tự Kỷ

Light It Up Blue” là một sinh hoạt thường niên cho Tháng Ý Thức Bệnh Tự Kỷ, và các phần tử của cộng đồng HISD được khích lệ hãy mặc y phục xanh vào thứ Sáu, 1 tháng Tư, và thứ Bẩy, 2 tháng Tư để giúp phổ biến thông tin này.

Các phần tử của Nhóm HISD sẽ cử hành tháng này theo nhiều phương cách khác nhau trên toàn học khu, gồm việc thêm mầu xanh cho phòng Giáo Dục Đặc Biệt. Những người hỗ trợ có thể tham dự bằng cách thắp sáng nhà, trường, hay văn phòng với mầu xanh.

Phòng Giáo Dục Đặc Biệt cũng sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh có con em bị bệnh tự kỷ ở địa điểm đó (4040 W. Fuqua St., Room 204) từ 9g–11g sáng thứ Sáu, 1 tháng Tư.

Phụ huynh và các trường có thể tìm thấy các tài liệu về bệnh tự kỷ bởi nhấn vào đây hoặc theo dõi @HISDSPED trên Twitter.