Ủy Ban Giáo Dục HISD nhận được ý kiến cộng đồng về vị tổng giám đốc tương lai

Công ty tìm kiếm độc lập thực hiện việc tìm kiếm vị tổng giám đốc kế tới cho HISD đã chấm dứt việc thu thập ý kiến cộng đồng mà Ủy Ban Giáo Dục giờ đây sẽ sử dụng để giúp nhận biết các đặc tính quan trọng nhất của các ứng viên.

“Hazard, Young, Attea and Associates” đã thu thập ý kiến từ 3,269 cá nhân, gồm các phần tử của ủy ban học đường, các hiệu trưởng, giáo chức/nhân viên, và cộng đồng qua các cuộc phỏng vấn, diễn đàn và thăm dò ý kiến. Các ý kiến này này dùng để thành lập một báo cáo “Leadership Profile Report”, mà sẽ được trình lên Ủy Ban Giáo Dục trong cuộc họp thường lệ vào thứ Năm. Ủy Ban giờ đây sẽ dùng bản này để giúp hướng dẫn việc tìm kiếm vị lãnh đạo mới cho khu học chánh lớn hàng thứ bẩy trên toàn quốc.

“Ý kiến của cộng đồng là phần quan trọng của việc tìm kiếm ứng viên tốt nhất để phục vụ học sinh chúng ta,” Chủ Tịch UBGD là Manuel Rodríguez Jr. nói “Chúng tôi cảm ơn nhiều người đã dành thời giờ để chia sẻ ý tưởng về các nét lãnh đạo mà họ yêu quý nhất.”

Muốn biết thêm thông tin về các kết quả thăm dò ý kiến, hãy vào trang http://www.houstonisd.org/supesurvey.