Ủy Viên Dávila điều hợp về chuẩn bị đại học Family Learning Academy

Ủy Viên Giáo Dục HISD Diana Dávila hợp tác với tổ chức Family Learning Academy và sở Chuẩn Bị Đại Học để tổ chức “Parent Summit on College Readiness” của học khu VIII vào thứ Tư, 4 tháng Năm.

Sinh hoạt miễn phí này sẽ xảy ra tại trường Jackson Middle School (5100 Polk St., Houston, TX 77023) từ 5g30 đến 8g tối và sẽ giúp các gia đình liên lạc với các nguồn tài trợ để giúp con em hoạch định hậu trung học.

Sinh hoạt sẽ có phần trình bày về những cách chuẩn bị đại học, một ban phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm khi giúp con em mình lên đại học, và trưng bày các nguồn năng cộng đồng và đại học.

Sở Chuẩn Bị Đại Học cũng sẽ cung cấp ba học bổng trị giá $500 cho học sinh đủ điều kiện từ lớp 6 cho đến 12.

Ngoài ra, thực phẩm sẽ được cung cấp, và cũng có dịch vụ chuyên chở, cũng như giữ trẻ. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng vào trang www.houstonisd.org/FLA, hay gọi cho sở Family and Community Engagement Department (sinh hoạt gia đình và cộng đồng) ở số 713-556-7290.