Tiểu bang công bố các kết quả sơ khởi về môn toán và đọc sách STAAR cho lớp 5 và 8

Hôm nay Cơ Quan Giáo Dục Texas đã cho công bố số điểm sơ khởi về toán và đọc sách cho các học sinh lớp năm và tám về bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR).

Các học sinh buộc phải trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn trong năm nay để được chấm đậu.

Tỉ lệ sơ khởi đậu bài thi STAAR như được báo cáo cho HISD như sau đây. Đây là số phần trăm sơ khởi được báo cho HISD, và tiểu bang chưa cập nhật việc tính toán để bao gồm bất cứ dữ kiện nào mà các trường HISD nhận được từng phần sau 19 tháng Tư.

Đọc Sách Lớp Năm: 64%

Toán Lớp Năm: 72%

Đọc Sách Lớp Tám: 73%

Toán Lớp Tám: 64%

HISD cùng với các khu học chánh khác trong vùng Houston đã nêu lên những lưu tâm về việc ra bài thi STAAR năm nay. Hồi đầu tháng này, HISD thuộc 50 khu học chánh trong vùng báo cáo các vấn đề về chuyên chở và nhận bài thi, thi trực tuyến, và mã hóa tài liệu được gây nên bởi công ty tư cho bài thi mà Texas đã thuê để ra bài thi STAAR.

Các người phân tích dữ kiện của HISD khám phá ra bảng tóm tắt số điểm của học khu do công ty thi cung cấp thì thiếu gần 1,600 hồ sơ bài đọc và 1,400 bài toán của các học sinh lớp tám và 200 hồ sơ cả hai bài toán và đọc sách của học sinh lớp năm. Năm trường lúc đầu không nhận được bất cứ dữ kiện nào từ bài thi STAAR thường lệ. Cơ quan TEA đã thông báo cho HISD biết hồ sơ đầy đủ sau cùng của các trường và khu học chánh sẽ được niêm yết vào ngày 5 tháng Năm.

Theo luật tiểu bang, học sinh Texas trong lớp 5 và 8 phải đậu được bài thi đọc sách và toán STAAR để được lên lớp kế tiếp. Những học sinh nào không đậu được các bài thi này thì có cơ hội để thi lại vào giữa tháng Năm, và một cơ hội thứ ba vào tháng Sáu. Luật tiểu bang đòi hỏi những học sinh nào không đậu được các bài thi này thì phải ở lại lớp hiện thời – trừ khi phụ huynh kháng cáo việc ở lại lớp và một tiểu ban xếp lớp trong trường đồng ý cho lên lớp.