26 trường HISD đạt được chứng nhận “Family Friendly Schools”

Khi năm đầu tiên của chương trình chứng nhận Family Friendly Schools (trường thuận lợi cho gia đình) sắp kết thúc, sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng (FACE) đã chứng nhận 26 trường tham dự là vàng, bạc và/hoặc đồng, và một trường được danh dự.

Sơ FACE thiết lập chương trình chứng nhận này để công nhận và vinh danh sự tận tụy và chăm chỉ của các hiệu trưởng, ban giảng huấn, và nhân viên quyết tâm theo đuổi sự hợp tác với các gia đình và cộng đồng đối với một mục tiêu chung. Chương trình được thành lập để giúp các trường trong ba lãnh vực quan trọng có liên quan đến sự tham dự của gia đình: xây dựng những tương giao với gia đình và cộng đồng, đưa sinh hoạt gia đình vào việc học của học sinh, và hỗ trợ sự cố vấn của phụ huynh.

Các sinh hoạt tỉ như Family Math and Science Night (đêm học toán và khoa học của gia đình) được tổ chức tại Trường Tiểu Học Tijerina vào hôm 17 tháng Năm tiêu biểu cho những phương cách hữu hiệu để xây dựng sự tương giao với phụ huynh và cả học sinh. Với sự giúp đỡ của sở Education Outreach của Children’s MuseumUnited Way, trường Tijerina đã có thể cung cấp cho các gia đình gần một tá các trạm có sinh hoạt toán và khoa học cho các học sinh vườn trẻ cho đến lớp 5. Các phụ huynh đem về nhà bản hướng dẫn sinh hoạt, và mỗi học sinh được nhận một cuốn sách, nhờ ở các hợp tác viên trong cộng đồng.

Các sinh hoạt được đề ra để liên hệ trực tiếp đến việc học của học sinh – tăng cường các phụ huynh với các khả năng cần để giúp con em thành công học vấn và đạt được các mục tiêu giáo dục lâu dài. Các sinh hoạt khác mà FFS tham dự gồm việc thảo luận dữ kiện khi phụ huynh tham gia, các lớp huấn luyện FACE, gia tăng phục vụ khách hàng tại trường, gia đình đi chơi xa, những liên quan trong cộng đồng tỉ như triển lãm nghệ thuật trong chỗ công cộng, nghiên cứu sách, và các đêm văn hóa.

“Chúng tôi mời phụ huynh trở nên hợp tác viên học thuật,” Hiệu Trưởng Britney Gandhi của trường nói. “Chúng tôi đưa họ đến trường và dậy họ cách giúp con em học ở nhà. Chúng tôi chào đón họ như người tình nguyện,.” Trường Tijerina thì gần được chứng nhận vàng.

Hiệu trưởng trường Black Middle School là Paolo Castagnoli chia sẻ ý nghĩa của một trường Family Friendly School: “Tại trường Frank Black Middle School, chúng tôi coi phụ huynh là hợp tác viên để bảo đảm rằng con em họ trổi vượt về xã hội, cảm xúc, và học hành. Để bảo đảm điều này, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc thiết lập các cơ hội để phụ huynh tham dự trong tiến trình học vấn.”

Dưới đây là danh sách 23  trường Family Friendly Schools mà đã được chứng nhận tình trạng và danh dự trong năm nay. Các trường này sẽ được vinh dự trong cuộc họp tháng Tám của Ủy Ban Giáo Dục và cuộc họp hiệu trưởng tháng Tám

Vàng: Bell ES, Bellfort ECC, Black MS, Brookline ES, Chávez HS, Deanda ES, Fondren MS, Fonwood ECC, Herrera ES, Jackson MS, Kennedy ES, and R.C. Martínez ES

Bạc: Benbrook ES, Energized for Excellence MS, Forest Brook MS, Grissom ES, Madison HS, Marshall ES, Ortíz MS, and Tijerina ES

Đồng: Fonville MS, Stevenson MS, Sugar Grove Academy, Welch MS, and Woodson Leadership Academy

Danh Dự: Kashmere Gardens ES