Ủy Ban cứu xét việc gửi $165 triệu tiền thuế bất động sản địa phương cho tiểu bang

Hệ tài trợ các trường của Texas coi HISD giầu có, bất kể tỉ lệ cao học sinh nghèo

Phán quyết của Tòa Tối Cao Texas vào cuối tuần qua tuyên bố hệ thống tài trợ các trường của tiểu bang thì thiếu sót, nhưng hợp hiến, các ủy viên HISD đã gặp nhau hôm thứ Năm để thảo luận về những lựa chọn tuân thủ các đòi hỏi của hệ thống này mà HISD trả cho tiểu bang $165 triệu dùng lợi tức từ tiền thuế địa phương.

Ba trong bốn học sinh HISD sống trong các gia đình có lợi tức thấp và gần một phần ba theo học các trường HISD mà Anh ngữ là sinh ngữ thứ hai. Nhưng vì giá trị bất động sản gia tăng trong khu học chánh, HISD được coi là giầu và vì thế phải gửi tiền thuế địa phương cho tiểu bang. Một số, không phải tất cả, số tiền này được phân phối cho các học khu có giá trị bất động sản thấp.

HISD có hai lựa chọn về việc trả cho tiểu bang $165 triệu:

  • Lựa chọn 1: Ủy Ban Giáo Dục có thể triệu tập một cuộc trưng cầu dân ý tìm sự ưng thuận của cử tri để gửi tiền thuế cho tiểu bang Texas. Người trả thuế cho HISD sẽ trả phí tổn tổ chức bầu cử này, với phí tổn ước lượng từ $700,000 đến $800,000. Nếu biện pháp này được cử tri tán thành, HISD sẽ trả tiền nợ trực tiếp cho tiểu bang.
  • Lựa chọn 2: Nếu HISD không tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, Ủy Viên Giáo Dục Texas có thể nhận biết các bất động sản trong vùng HISD mà không có cư dân, và đưa bất động sản ấy vào danh sách các trường không giầu tài sản. Trong hoàn cảnh này, chủ nhân các bất động sản đó sẽ chịu thuế xuất được đặt ra bởi bất cứ học khu nào mà chúng được sát nhập. Tổng số giá trị tiền thuế của các bất động sản này sẽ gần bằng $18 tỉ. HISD có tỉ lệ thuế xuất bất động sản thấp nhất ở Texas, và thuế xuất thấp nhất trong bất cứ học khu nào trong Quận Harris.

Ủy Ban Giáo Dục phải quyết định có nên tổ chức trưng cầu dân ý hay không vào 11 tháng Tám. Sau đó cuộc bầu cử này không được tổ chức trễ hơn 20 tháng Chín.

HISD ước lượng sẽ phải gửi $1.12 tỉ tiền thuế địa phương cho tiểu bang trong bốn năm tới, nếu công thức tài trợ trường hiện nay vẫn không thay đổi. Số tiền trả hàng năm được tiên đoán giả sử rằng giá trị bất động sản sẽ tăng 3 phần trăm trong niên khoá 2017-2018 và 5 phần trăm trong hai năm tiếp đó. HISD tiên đoán tiền trả cho tiểu bang như sau:

  • 2016-2017: $165,400,034
  • 2017-2018: $258,949,371
  • 2018-2019: $309,313,316
  • 2019-2020: $386,962,113

Để giải quyết sự thiếu hụt gây ra bởi hệ tài trợ học đường, TGĐ Lâm Thời HISD là ông Kenneth Huewitt đề nghị cắt giảm nhiều đến ngân sách để giảm thiểu ảnh hưởng đến phẩm chất sự giảng dậy cho 215,000 học sinh HISD. Cho đến nay, bản dự thảo đề nghị ngân sách này bao gồm một sự cắt giảm $78.6 triệu trong ngân khoản các sở và văn phòng trung ương. Vì phần lớn sự chi tiêu của học khu là cho lớp học, dự thảo đề nghị ngân sách này bao gồm một sự cắt giảm chung gồm $179 trong số tiền mà mỗi trường nhận được cho từng học sinh, mà nó sẽ tiết kiệm khoảng $40 triệu.

Một số biện pháp tiết kiệm đang được đưa lên Ủy Ban Giáo Dục để cứu xét gồm:

  • Cắt giảm chương trình dậy kèm và kéo dài ngày học Apollo 20 ($19.6 triệu)
  • Cắt giảm chương trình thưởng tiền giáo chức ASPIRE ($10 triệu)
  • Thi hành thời khóa biểu chung cho các trường để cắt giảm phí tổn chuyên chở ($3 triệu)

Một đề nghị ngân sách sau cùng hy vọng sẽ được đưa lên Ủy Ban Giáo Dục cứu xét vào tháng Sáu.