Trường Rusk trở nên trường trung học với tiêu điểm về y khoa

Với những học sinh thích một ngành nghề trong y khoa, có một chương trình mới thuộc trung học I cấp trong HISD.

Bất đầu vào niên khoá sắp tới, trường Rusk sẽ biến đổi từ trường PK-8 thành một trường trung học I cấp với tiêu điểm y khoa.

“Chúng tôi rất phấn khởi về những thay đổi lớn sắp đến cho trường Rusk,” Hiệu Trưởng Daniel De León nói. “Trường mới sẽ theo mô hình trường rất thành công là Baylor College of Medicine Academy at Ryan. Chúng tôi có phòng cho tới 250 học sinh lớp sáu, và chúng tôi muốn phụ huynh nộp đơn ngay tự bây giờ.”

Đơn magnet xin vào chương trình magnet công nghệ sinh học hiện đã có. Những học sinh nộp đơn mà sống ngoài khu vực ranh giới thì được chọn qua một cuộc bốc thăm.

Nộp đơn vào chương trình manget của trường Rusk

“Chúng tôi tích cực tuyển chọn những học sinh nào thích có một nghề trong các lãnh vực y tế,” Điều Hợp Viên Magnet trường Rusk là Senta Butler nói, bà chịu trách nhiệm chương trình này. “Lấy những lớp khó khăn ở trung học I cấp sẽ đem cho học sinh chúng ta một bước chuẩn bị lớn cho một nghề trong lãnh vực y tế.”

Trong một vài năm tới, trường Rusk sẽ có các lớp từ Pre-K đến 5. Hiện các học sinh tiểu học trường Rusk sẽ được sang các trường tiểu học kế cận là Lantrip và Burnet, trong khi các học sinh trung học hiện thời của trường có thể tiếp tục theo học..

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Butler tại số 713-226-4543 hay email SButler5@HoustonISD.org.