HISD khởi sự “Literacy in Middle” để gia tăng mạnh khả năng đọc sách cho học sinh trung học

Khi HISD hoạt động để gia tăng văn hóa trong các học sinh nhỏ, khu học chánh hiện đang mở rộng chương trình “Literacy By 3” để bao gồm cả các học sinh trung học I cấp.

Mô hình “Literacy in Middle” (văn hóa ở trung học) bao gồm những thực hành tốt nhất để đọc lớn tiếng, tự đọc, viết, và dạy theo nhóm nhỏ trong toàn thể mọi môn cho những học sinh từ lớp 6 đến 8. Sau cùng, những học sinh này sẽ tham dự thêm các lớp của mình trong khi cùng lúc thăng tiến trình độ văn hóa.

“Chúng tôi biết rằng học sinh cần thông thạo đọc và viết để thành công trong mọi lãnh vực,” bà Annie Wolfe nói, bà là viên chức của Sở Phát Triển Học Trình Trung Học. “HISD có một nền tảng vững vàng với ‘Literacy By 3’, nhưng khi mở rộng chương trình này để bao gồm các trường trung học I cấp, điều đó sẽ gia tăng thêm những cơ hội cho học sinh được thành công giáo dục, thành công ở trung học II cấp và ở đại học và sẵn sàng chọn ngành nghề.”

Bà Wolfe nói các trường sẽ có thêm tài liệu và các thư viện sẽ cung cấp thêm các nguồn tài nguyên văn hóa cho học sinh theo chương trình “Literacy in Middle”.

Để giúp chuẩn bị các giáo chức trung học I cấp thi hành có hiệu quả trong lớp, học khu đang cung cấp sự huấn luyện mùa hè để phù hợp với các chiến thuật, ngôn ngữ chung, và thành thạo phát triển.

Trong lớp, học sinh trung học I cấp sẽ có những bài văn phong phú hơn cũng như có cơ hội để đọc, viết, nói, nghe, và suy nghĩ.

Bà Wolfe nói, “Đây là một việc tốt đem lại nhiều tiến bộ cho học sinh. Tôi rất phấn khởi về chương trình “Literacy in Middle” và tôi nóng lòng muốn được thấy ích lợi ngay lập tức cho học sinh trong mùa thu này.”