Tư cách học sinh là trọng tâm của “Professional Learning Series”

<!–<!–
20160613_PLS – Images by Houston Independent School District
Gần 2,000 nhân viên học khu và trong trường đã tụ họp tại NRG Park vào những ngày 13-15 tháng Sáu trong tổ chức của HISD là “Professional Learning Series” (PLS), ba ngày phát triển chuyên môn, lập nhóm, và chuẩn bị cho niên khoá 2016-17 sắp tới.

Trọng điểm của chuỗi học tập năm nay bao gồm một cái nhìn đến học sinh hiện thời và cách quản lý lối đối xử cũng như sự hướng dẫn cho các trường và giáo chức về cách chuyển đổi từ một phương cách kỷ luật chủ động sang một kế hoạch ngăn ngừa gồm sự hỗ trợ và can thiệp.

“Cuộc huấn luyện này thực sự mở mắt tôi và giúp tôi nghĩ về trường của mình về vấn đề tư cách và kỷ luật học sinh,” Hiệu Phó Natalie Priwer của trường Kashmere HS nói. “Tôi ra về với một số dụng cụ, nguồn năng, và các phương pháp rất tốt mà tôi có thể thực hiện ngay lập tức.”

Bà Priwer đã tham dự một trong vài khóa chú trọng đến cách quản lý lối đối xử của học sinh, gồm một khóa được hướng dẫn bởi Ts. Trista Huckleberry của Sở Nghiên Cứu Trẻ Em của HISD.

“Hệ thống quản lý mạnh và hữu hiệu trong lớp của Tier I sẽ chọn và bãi bỏ 80 phần trăm vấn đề cư xử,” Huckle Berry nói. “Với những sự can thiệp Tier II và III, một trường phải hình thành một kế hoạch vững chắc với các nguồn năng và nhóm cần thiết sẵn có trước khi các học sinh bước qua cổng trường vào tháng Tám.”

PLS, thường dành cho các nhà lãnh đạo trường và học khu, năm nay được mở rộng để bao gồm các giáo chức, cố vấn, điều hợp viên giảng dậy, và các nhân viên khác để cung cấp sự hỗ trợ của khu học chánh và sự hướng dẫn về một chính sách mới của HISD mà nó cấm việc đuổi tạm và đuổi vĩnh viễn những học sinh lớp hai và thấp hơn, ngoại trừ trường hợp luật buộc.

Sở Lãnh Đạo và dịch vụ Hỗ Trợ Học Sinh của HISD hợp tác với nhiều sở khác gồm Cố Vấn và Hướng Dẫn, Nghiên Cứu Trẻ Em, dịch vụ Y Tế, dịch vụ Tâm Lý, và với Vùng IV để cung cấp nhiều sự lựa chọn tại PLS có liên quan đến cách quản lý lối đối xử ở cả hai cấp tiểu và trung học. Các khóa này cung cấp cho tham dự viên những cơ hội để học biết các khả năng căn bản về quản lý lối đối xử cách chủ động và nghiên cứu chiều hướng ngấm ngầm cũng như ảnh hưởng của nó về kỷ luật.

“Tôi rất thích nhiều sự lựa chọn này và phẩm chất của các khóa,” Hiệu Phó Roshanda Johnson của trường tiểu học Robinson nói. “Nhiều khi có rất nhiều điều trong khóa huấn luyện, nhưng không đủ thực tập. Khóa mà tôi tham dự vừa có nội dung quan trọng và các dụng cụ hữu ích mà tôi có thể đưa về trường và cho các giáo chức.”

Ngoài cách quản lý lối đối xử, các tham dự viê PLS còn tham dự sự huấn luyện và học hỏi về “Literacy in the Middle”, một khởi xướng của HISD để gia tăng mức độ văn hóa ở cấp trung học I cấp.