Nha Giáo Dục Tiểu Bang cần biết ý kiến chung về bài thi và trách nhiệm

Hãy lên tiếng nói của quý vị về bài thi STAAR, xếp hạng trường, và các chương trình khác chịu trách nhiệm với tiểu bang.

Nha Giáo Dục Tiểu Bang vừa bắt đầu một bản thăm dò trên mạng để biết ý kiến, những lưu tâm, và những đề nghị của công chúng về các chương trình hiện thời của tiểu bang.

Bản thăm dò có bằng tiếng Anh (ở đây) và tiếng Tây Ban Nha cho đến 30 tháng Sáu.

Kết quả thăm dò sẽ được duyệt xét và phân tích bởi SBOE trong cuộc họp của ban này từ 19-22 tháng Bẩy trước khi trình lên các nhà lãnh đạo lập pháp và ủy ban Texas Commission on Next Generation Assessments and Accountability.

Ủy ban này được thành lập bởi cơ quan Lập Pháp Texas và gồm 15 thành viên là những người sẽ đề nghị thay đổi luật pháp đối với bài thi và xếp hạng trường của tiểu bang. Những đề nghị đó sẽ được trình lên thống đốc Texas và Lập Pháp vào ngày 1 tháng Chín.

Muốn biết thêm thông tin về bản thăm dò này, hãy nhấn vào đây.