Armando Lujan được chọn là tân hiệu trưởng Tiểu Học Berry

Armando Lujan đã được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường Tiểu Học Berry. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lujan là hiệu trưởng trường Trung Học Edison bốn năm qua. Trước đó, ông Lujan làm hiệu trưởng trường Tiểu Học Roosevelt trong ba năm, cũng như Giám Đốc Học Sinh tại trường Trung Học Lamar bốn năm. Ông Lujan khởi sự sự nghiệp dậy học là một giáo chức giáo dục đặc biệt làm việc với các học sinh có khó khăn về cảm xúc của Khu Học Chánh Corpus Christi. Ông là một giáo chức giáo dục đặc biệt sáu năm trước khi khởi sự việc hành chánh là một hiệu phó của trường Trung Học Elliot Grant ở Corpus Christi. Ông Lujan có bằng cử nhân về Tội Ác và bằng cao học về Hành Chánh Giáo Dục của trường Texas A&M Corpus Christi. Ngoài ra, ông Lujan vừa xong chương trình REEP Business Fellowship của Rice University.