Ủy Ban Giáo Dục cứu xét các ứng viên tổng giám đốc

Các ủy viên có thể bỏ phiếu chọn một hay nhiều ứng viên sau cùng

Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ gặp nhau vào sáng thứ Tư để thảo luận về các ứng viên chức vụ tổng giám đốc, và có thể công bố một ứng viên hay nhiều ứng viên được vào chung kết cho chức vụ này.

Ủy ban, làm việc với công ty tìm kiếm Hazard, Young, Attea & Associates, đã thu hẹp một danh sách tiên khởi gồm 35 ứng viên để chọn ra một nhóm ứng viên được phỏng vấn lần thứ hai. Sau khi kết thúc lần phỏng vấn thứ hai, ủy ban sẽ gặp nhau vào thứ Tư để quyết định chọn một hay nhiều người vào chung kết, hoặc sẽ tiếp tục việc tìm kiếm. Theo luật, ủy ban này phải công bố tên của những ứng viên vào chung kết để được cứu xét tối thiểu 21 ngày trước khi biểu quyết lần sau cùng.

Nhóm ứng viên sơ khởi gồm những người phù hợp với Leadership Profile Report, sở thích này được thiết lập bởi công ty tìm kiếm sau khi thu thập ý kiến cộng đồng của hơn 3,200 người. Công ty còn lập ra một bản báo cáo vạch rõ những đặc điểm được ưa thích trong việc tìm kiếm một ứng viên, dựa trên ý kiến thu thập được.

Cuộc họp đặc biệt của ủy ban bắt đầu vào 7g sáng thứ Tư, 27 tháng Bẩy, 2016, trong thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street. Nhấn vào đây để xem toàn thể chương trình nghị sự. Cuộc họp của ủy ban sẽ được trực tiếp truyền hình trên www.hisdtv.org và trên HISD Channel, chương trình này có thể tìm thấy trong Comcast Channel 18 hay AT&T U-verse Channel 99.