Elizabeth Garcia được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học DeChaumes

Elizabeth Garcia được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học DeChaumes. Bà Garcia bắt đầu sự nghiệp trong giáo dục là một giáo chức tiểu học và dậy tập đọc và Anh Văn trong các trường trung học. Bà dậy năm năm ở Colombia, Nam Mỹ, trước khi gia nhập HISD và thành lập một chương trình thành công cho người mới đến tại trung tâm Sam Houston Math, Science, and Technology Center. Trong khi ở Sam Houston, bà Garcia được vinh dự là một Tiger TeacherELA Teacher of the Year (giáo chức của năm). Bà tiếp tục sự nghiệp tại trường Trung Học Hamilton là giám đốc học sinh làm việc với các phòng ELA, ESL, và Tây Ban Nha, cũng như các nhóm học sinh lớp sáu và tám.

Bà Garcia có bằng cử nhân giáo dục từ Đại Học Auburn và bằng cao học giáo dục từ Đại Học Alabama. Bà có chứng chỉ về lãnh đạo giảng dậy từ Đại Học St. Thomas và được chứng chỉ để dậy Anh Văn, đọc sách, ESL, và Tây Ban Nha.