Các Gia Đình Được Khích Lệ Điền Đơn xin Các Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá của HISD

Đơn có trên mạng và tại các trường HISD cho niên khoá 2016-17

Hôm nay Khu Học Chánh Houston thông báo chính sách về việc cung cấp các bữa ăn miễn phí và giảm giá cho các trẻ em theo các hướng dẫn hiện thời về điều kiện lợi tức được đính kèm. Mỗi trường/địa điểm hay văn phòng trung ương đều có một bản sao về chính sách này, mà nó có thể được xem xét bởi bất cứ ai yêu cầu.

Khởi sự từ 22 tháng Tám, 2016, Khu Học Chánh Houston sẽ bắt đầu gửi các lá thư về nhà của các trẻ em trong khu học chánh về những điều kiện lợi tức và những gì cần phải làm để xin hưởng các lợi ích này. Các đơn có thể lấy trong sở “Nutrition Services Support Facility” của HISD và các trường HISD.

Phụ huynh có thể điền đơn trên mạng tại https://mealapps.houstonisd.org. Vui lòng cung cấp mọi thông tin cần thiết để đơn xin được cứu xét.

Phụ huynh có thể trả trước các bữa ăn cho con em trong trang www.SchoolCafe.com

HISD cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh tại 186 trường trong học khu qua chương trình Community Eligibility Provision (CEP). Để biết đầy đủ danh sách các trường tham dự trong chương trình này, xin nhấn vào đây.

Tiêu Chuẩn để được Hưởng Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá

Tiêu chuẩn sau sẽ được dùng để xác định tư cách thích hợp của một trẻ em để được hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá:

Lợi Tức

  1. Lợi tức gia đình ở mức hay thấp hơn các mức lợi tức thích hợp

Điều Kiện Theo Loại hay Tự Động

  1. Gia đình đang nhận các trợ cấp Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Assistance for Needy Families (TANF); hay Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)

Tham Dự Viên Chương Trình

  1. Tình trạng của trẻ em này là một trẻ được nuôi, vô gia cư, bỏ nhà ra đi, di dân, hay bị di cư vì thiên tai
  2. Trẻ có ghi danh tham dự trong Head Start hay Even Start

Điều Kiện Lợi Tức

Với những gia đình hợp lệ để được hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá dựa trên lợi tức, một người lớn trong gia đình phải điền đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá và nộp lại cho trường của con em. Những ai điền đơn này sẽ cần cho biết các dữ kiện sau:

  1. Tên của mọi người trong nhà
  2. Số lượng, sự thường xuyên, và nguồn lợi tức hiện thời của từng phần tử trong nhà
  3. Bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội của người lớn trong nhà đứng đơn hoặc, nếu người này không có số an sinh xã hội, hãy đánh dấu vào ô “No Social Security number” (không có số an sinh xã hội)
  4. Chữ ký của một người lớn trong nhà xác nhận rằng thông tin này thì chính xác

Điều Kiện Theo Loại hay Chương Trình

Khu Học Chánh Houston đang làm việc với các cơ quan địa phương để nhận biết những trẻ em nào đủ điều kiện theo loại và chương trình. Khu Học Chánh Houston sẽ thông báo cho các gia đình của các trẻ em này rằng họ không cần phải điền đơn. Bất cứ gia đình nào không nhận được một lá thư và cảm thấy phải nhận được thư thì hãy liên lạc với các sở Nutrition Services, Student Eligibility and Accountability Department của HISD ở số 713-491-5944.

Bất cứ gia đình nào muốn từ chối các lợi ích này thì phải liên lạc với các sở Nutrition Services, Student Eligibility and Accountability Department của HISD ở số 713-491-5944.

Đơn có thể nộp bất cứ lúc nào trong niên khoá. Thông tin về gia đình được cung cấp trong tờ đơn này sẽ được dùng cho mục đích xác nhận sự thích hợp. Các đơn này còn có thể được kiểm chứng bởi các viên chức học đường vào bất cứ lúc nào trong niên khoá.

Xác Định Tính Cách Thích Hợp

Theo các điều khoản của chính sách về bữa ăn miễn phí và giảm giá, Quản Lý, Trưởng Nhóm và Thư Ký của sở Student Eligibility and Accountability sẽ duyệt lại các đơn và quyết định tính cách thích hợp. Các gia đình hay người giám hộ không đồng ý với quyết định này của Viên Chức Duyệt Xét thì có thể thảo luận với Viên Chức này cách bán chính thức. Gia đình nào muốn chính thức khiếu nại về quyết định này thì có thể yêu cầu bằng miệng hay bằng thư gửi cho Sr. Administrator, Nutrition Services, 6801 Bennington St., Houston, TX 77028, Phone 713-491-5715.

Những Hoàn Cảnh Bất Ngờ

Nếu một phần tử của gia đình bị thất nghiệp hay khi sĩ số gia đình gia tăng, gia đình này phải liên lạc với trường. Những thay đổi như thế có thể giúp cho con em trong nhà có điều kiện để hưởng các lợi ích này nếu lợi tức gia đình giảm xuống đúng mức hay thấp hơn theo các hướng dẫn về điều kiện lợi tức hiện thời.