Người tình nguyện trong trường phải ghi danh lại, được chọn lọc cho niên khoá mới

Các người tình nguyện từ PricewaterhouseCoopers, Target và Houston Symphony làm việc với các học sinh tại trường Tiểu Học Benbrook trong trại hè trau dồi văn hóa do Barbara Bush Houston Literacy Foundation tổ chức ngày 19 tháng Bẩy, 2016.

Một niên khoá mới đem lại nhiều cơ hội để tình nguyện trong các trường HISD, nhưng dù quý vị là một người tình nguyện lâu năm của HISD hay mới tình nguyện, bước đầu tiên là phải trải qua việc kiểm soát quá khứ hàng năm.

Tổ chức Volunteers in Public Schools (VIPS) tuyển mộ hàng ngàn phụ huynh và hợp tác viên cộng đồng để tặng thời giờ, năng lực, và kiến thức của mình để giúp trẻ em ở Houston được thành công. Các cơ hội tình nguyện gồm dậy kèm trong trường, tham dự chương trình đọc sách Read Houston Read của học khu, đi kèm trong chuyến đi xa, giúp gây quỹ, giúp trong thư viện, và giúp đỡ nhân viên học đường.

Để tham dự trong các dịp tình nguyện trong trường, quý vị phải ghi danh với VIPS. Một khi đã ghi danh và đã được kiểm soát quá khứ, quý vị hãy đến trường mà quý vị muốn tình nguyện để ghi tên tham dự một sinh hoạt. Quý vị phải đem theo thẻ căn cước có hình khi muốn tình nguyện trong trường.