John Baker được chọn là tân hiệu trưởng trường Marshall Elementary

John Baker được bổ nhiệm là hiệu trưởng của trường Tiểu Học Marshall. Ông Baker từng phục vụ HISD là một hiệu trưởng trên 10 năm. Trước đó, ông là hiệu trưởng trưởng Helms Elementary School, và trước đó nữa, ông là hiệu trưởng các trường tiểu học Browning, Davila, và Twain. Ông Baker có bằng cử nhân của Đại Học Texas và bằng cao học về kỹ thuật giảng dậy của Đại Học Houston.