Cơ Hội Tình Nguyện cho “Read Houston Read”

Chỉ một giờ hàng tuần có thể tạo sự khác biệt trong cuộc đời của đứa trẻ

Chương trình Read Houston Read của HISD đang khởi sự cho niên khoá 2016-17 và cần người tình nguyện mỗi tuần một lần để đọc sách cho một học sinh lớp một – hoặc đích thân hoặc trực tuyến (online).

Mục tiêu của Read Houston Read, trong năm thứ ba, là để thấm nhập sự yêu quý đọc sách nơi trẻ em, trong khi đem cho người dân Houston một cơ hội để đền đáp cộng đồng. Chương trình này là một phần của khởi xướng Literacy by 3 của học khu, nhằm giúp mọi học sinh đọc đúng cấp lớp hay cao hơn khi ở học xong lớp ba.

HISD nhận thấy gần 450 lớp của học sinh lớp một tại 75 trường, ở đây trẻ em cần một người dìu dắt, là người có thể đích thân giúp đỡ. Người tình nguyện được yêu cầu đọc sách cho các học sinh lớp một trong 30 đến 60 phút, mỗi tuần một lần, hoặc đích thân hoặc trên Internet qua sự hội thoại trên mạng. Người tình nguyện phải qua sự kiểm soát quá khứ và theo một khóa huấn luyện, trên mạng. Từ đó, họ có thể chọn một trường tham dự và xếp thời khóa biểu hàng tuần gặp học sinh. Nhấn vào đây để xem danh sách các trường tham dự. Nếu quý vị đã sẵn sàng ghi danh và kiểm soát quá khứ? Nhấn vào đây để ghi danh vào chương trình Connect 4 Literacy.