Đơn xin vào trường Magnet cho niên khoá 2017-18 hiện đang có

Đã đến lúc nộp đơn xin vào một chương trình magnet cho niên khoá 2017-18. HISD có hơn 119 chương trình magnet tại 111 trường trên toàn học khu về:

FINE ARTS/PERFORMING & VISUAL ARTS
COLLEGE & CAREER READINESS
INTERNATIONAL BACCALAUREATE
INTERNATIONAL STUDIES
DUAL LANGUAGE
LITERATURE
MONTESSORI
STEM
TECHNOLOGY
VANGUARD (Học sinh giỏi và có tài)

Mười chương trình magnet mới vừa được thêm vào các trường sau Atherton ES, Crockett ES, Hartsfield ES, Kashmere Gardens ES, Stevens ES, Lawson MS, Key MS, Ortiz MS, The Rusk School, Kashmere HS and Westbury HS.

Những ngày cần nhớ

17 th. Chín – 8 th. Mười Hai: Hội chọn trường, đi thăm trường (xem chi tiết bên dưới)

30 th. Chín: Có thể lấy đơn ở HISDChoice.com hay từ chương trình magnet muốn chọn, Sở Chọn Trường (Office of School Choice), hay tải xuống từ trang HoustonISD.org/Magnet

9 th. Mười Hai:  Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn I (Những đơn đủ điều kiện của học sinh trong học khu sẽ được đưa vào cuộc bốc thăm hoặc để thi tuyển.)

23 tháng Ba, 2017: Thông báo về tình trạng đơn xin được gửi qua bưu điện và hệ thống trực tuyến

6 tháng Tư: Hạn chót thông báo cho trường về việc có nhận chỗ hay không.

31 tháng Năm, 2017: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn II (Nhưng đơn đủ điều kiện của học sinh trong học khu sẽ được cứu xét theo thứ tự ưu tiên, đơn nộp trước được cứu xét trước, nếu còn chỗ trống.)

11 tháng Tám, 2017: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn III (Cũng như Giai Đoạn 2, nhưng những đơn của học sinh ngoài học khu sẽ được cứu xét).

Nộp đơn xin vào chương trình magnet như thế nào

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn

Tham dự một buổi hội chọn trường để biết thêm về những chương trình còn chỗ trống trên toàn học khu:

  • 1 th. Mười: 9 a.m.-12 p.m. tại trường Chavez High School, 8501 Howard, Houston, TX, 77017
  • 22 th. Mười: 9 a.m.-12 p.m. tại trường Heights High School, 413 East 13th, Houston, TX 77008
  • 5 th. Mười Một: 9 a.m.-12 p.m. tại trường Austin High School, 1700 Dumble, Houston, TX 77023
  • 3 th. Mười Hai: 9 a.m.-12 p.m. tại trường Sterling High School, 11625 Martindale, Houston, TX 77048

Đi thăm trường HISD vào các ngày thứ Năm “School Choice Thursdays”. Đến lúc 9g cho các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học: tháng Mười: 6, 13, 20, 27; tháng Mười Một: 3, 10, 17; tháng Mười Hai: 1, 8

Vào trang HoustonISD.org/Magnet hay gọi số 713-556-6947. Nếu quý vị ưa thích một chương trình magnet Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/Vanguard hay gọi sở Advanced Academics số 713-556-6954 để biết thêm về điều kiện thi và ngày giờ thi.

Bước 2: Nộp đơn trên mạng hay trên giấy

Quý vị sẽ phải giới hạn 5 chương trình muốn chọn, và phải xếp hạng từ 1-5, với trường ưa thích nhất xếp hạng 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn cho 5 chương trình Vanguard, và con em quý vị không được xác định là Giỏi và Có Tài (Gifted and Talented), con em quý vị sẽ không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào muốn chọn.

  • Nộp đơn trên mạng tại HISDChoice.com (Nếu đã từng dùng hệ thống này, vui lòng dùng chương mục trước đây của quý vị) hoặc điền đơn trên giấy (Hãy lấy một tờ đơn tại trường Magnet muốn chọn, từ Phòng Chọn Trường (School Choice), hay tải xuống từ HoustonISD.org/Magnet)
  • Hãy để ý xem email hay điện thoại có liên can đến đơn xin. (Hãy kiểm email trong “spam folder” và đừng dùng chương mục Hotmail – dịch vụ này thường cản trở email từ HISD)
  • Nộp đơn trước ngày 9 th. Mười Hai để được cứu xét giai đoạn đầu.

Bước 3: Giữ chỗ

  • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gửi đi lúc 4g chiều ngày 23 tháng Ba, 2017, qua bưu điện và hệ thống trực tuyến.
  • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ, quý vị có thể trả lời nhận chỗ này cho đến ngày 6 tháng Tư, cung cấp chứng minh nơi cư ngụ và ký tên đồng ý theo học. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong bất cứ danh sách chờ đợi nào của các trường ở thứ hạng cao hơn.

Nếu con em quý vị được xếp trong một danh sách chờ đợi, hãy theo dõi cơ hội về tình trạng đơn qua mùa xuân và mùa hè. Quý vị có thể nộp đơn khác cho những chương trình có chỗ trống.