Học sinh Khu Học Chánh Houston tham dự Ngày Đăng Ký Bầu Cử Toàn Quốc

Khu Học Chánh Houston đã phát động một chiến dịch đăng ký bầu cử trên toàn học khu như một phần của nỗ lực giảng dậy học sinh về nhiệm vụ công dân và tiến trình bầu cử.

HISD cử hành “National Voter Registration Day” vào hôm thứ Ba tại trung tâm Sam Houston Math, Science, and Technology Center bằng cách giúp những học sinh đủ điều kiện đăng ký bầu cử.

HISD từng hợp tác với vài tổ chức vô vị lợi trong vùng để cổ vũ sự tham gia của công dân trong nỗ lực đăng ký bầu cử của HISD. Ngoài ra, theo luật tiểu bang Texas, mọi hiệu trưởng trường trung học II cấp của HISD được chỉ định là “High School Deputy Voter Registrars” (người đăng ký cử tri trung học) và đòi hỏi phải ghi danh các cử tri học sinh đủ điều kiện bằng cách phân phát đơn đăng ký bầu cử tối thiểu hai lần trong một niên khoá. Một viên chức từ phòng thuế Quận Harris đã huấn luyện mọi hiệu trưởng HISD về thủ tục thích hợp phải theo khi thông báo cho học sinh về tiến trình đăng ký bầu cử và phân phối cũng như thu thập các đơn đăng ký bầu cử.

Có hơn 6,500 học sinh trung học HISD là những người sẽ đủ điều kiện đi bầu trong cuộc bầu cử tháng Mười Một sắp tới. Mọi trường trung học II cấp của HISD sẽ có phiếu đăng ký bầu cử tại mỗi trường để khích lệ các học sinh có điều kiện hãy đăng ký đi bầu.