Tracie Hart-Jackson được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Gross

Tracie Hart-Jackson được chọn là tân hiệu trưởng trường Gross Elementary. Bà là một học sinh tốt nghiệp trường Ross Sterling High School và khởi đầu sự nghiệp là một giáo chức mẫu giáo trong Khu Học Chánh North Forest. Bà Hart-Jackson đã phục vụ bảy năm là hiệu phó và sáu năm là hiệu trưởng tại trung tâm Thurgood Marshall Early Childhood Center. Năm 2011, trong khi tại Marshall, bà được chọn là Hiệu Trưởng của Năm. Bà Hart-Jackson chuyển sang HISD năm 2012, trở thành hiệu trưởng của trung tâm Halpin Early Childhood Center. Bà có bằng cử nhân về Giáo Dục Tiểu Học và bằng cao học về Quản Trị Giáo Dục từ đại học Prairie View A&M.