“FAFSA Roadshows” thông tin cho học sinh, gia đình về thủ tục xin trợ giúp tài chánh

Năm nay, hạn chót nộp đơn xin FAFSA/TASFA thì sớm hơn – 1 tháng Mười Hai – và sở Chuẩn Bị Đại Học của HISD sẽ đến các trường trung học II cấp của HISD từ 31 tháng Mười đến 18 tháng Mười Một để giúp các học sinh và gia đình hoàn tất đơn của FAFSA/TASFA.

Tại mỗi tổ chức của “FAFSA Roadshows” sẽ có nhân viên nhiều hiểu biết của HISD để trả lời các thắc mắc và giúp các gia đình vượt qua thủ tục điền đơn xin liên bang trợ giúp học sinh. Các học sinh và gia đình cũng có thể lập một số “FSA ID”, số này được dùng để biết thông tin trợ giúp tài chánh và ký tên vào các văn kiện của liên bang.

Mỗi trường HISD có một kế hoạch độc đáo riêng về cách tốt nhất để sử dụng các nguồn năng ngoại lệ sẵn có cho học sinh và gia đình trong những ngày Roadshow. Tuy nhiên, tổng quát, các người tình nguyện sẽ có mặt để giúp từng gia đình hay một nhóm nhỏ, cũng như giám thị và giúp học sinh điền đơn trên máy điện toán. Học sinh và gia đình phải hoàn tất tờ giấy này trước khi tham dự.

Xem thời khóa biểu của “FAFSA Roadshow

Các học sinh và phụ huynh cũng sẽ có cơ hội để tham dự thêm các roadshow được tổ chức bởi Project GRAD với sự hợp tác của các tổ chức trong cộng đồng. Quý vị cũng có thể xem thời khóa biểu của các Roadshow này, nối kết này sẽ đưa quý vị vào trang mạng của Houston FAFSA, trong đó có một thời khóa biểu của mọi sinh hoạt.