Thông Báo việc Hủy Bỏ Hồ Sơ Giáo Dục Đặc Biệt

Các hồ sơ giáo dục Đặc Biệt thường được thu thập bởi Khu Học Chánh Houston (HISC) có liên quan đến danh tính, sự thẩm định, nơi học, hay các điều khoản của Giáo Dục Đặc Biệt trong học khu, phải được lưu trữ theo luật tiểu bang và liên bang trong một thời gian năm năm sau khi các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt chấm dứt cho học sinh này. Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt chấm dứt khi học sinh không còn đủ điều kiện để được hưởng các dịch vụ, tốt nghiệp, hoàn tất chương trình giáo dục khi 22 tuổi, hoặc di chuyển ra khỏi khu học chánh.

Thông báo này là để cho các phụ huynh/giám hộ và cựu học sinh biết về ý định tiêu hủy hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt của những học sinh nào không còn nhận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt cho đến cuối niên khoá 2010-2011. Các hồ sơ này sẽ được tiêu hủy phù hợp với luật tiểu bang trừ phi phụ huynh/giám hộ hay học sinh đủ điều kiện cho học khu biết ý định khác.

Sau năm năm, các hồ sơ này không còn hữu ích cho học khu, nhưng có thể hữu ích cho phụ huynh/giám hộ hay cựu học sinh khi nộp đơn xin các lợi ích An Sinh Xã Hội, dịch vụ phục hồi, vào đại học, v.v. Phụ huynh/giám hộ hay học sinh đủ điều kiện có thể viết thư hay đích thân yêu cầu lấy các hồ sơ này tại địa chỉ sau:

HISD Records Management Department
4400 W. 18th Street
Houston, Texas 77092
Phone: 713-556-6055
Fax: 713-556-7010

Những yêu cầu xin hồ sơ này phải được nhận được trước hạn chót là 16 tháng Mười Hai, 2016.