Các Đại Diện sở Sinh Hoạt Phụ Huynh giúp gia tăng nỗ lực của phụ huynh và giám hộ

Sở “Family and Community Engagement” (FACE – Sinh hoạt gia đình và cộng đồng) thi hành nhiệm vụ của mình là gia tăng thành tích học sinh bằng cách thiết lập sinh hoạt phụ huynh trong HISD. Một yếu tố chính để đạt được mục tiêu này là củng cố phụ huynh để trở nên người hỗ trợ giáo dục của con em, và khi làm như vậy, FACE giúp các trường gia tăng khả năng đến với các phụ huynh qua chương trình Parent Engagement Representatives (PERs) của FACE.

Được khởi sự trong niên khoá 2015-2016, chương trình PERs phối hợp các sinh hoạt được đề ra để gia tăng ý thức của phụ huynh về các trường và các chương trình của khu học chánh cũng như các nguồn năng chính yếu trong cộng đồng. Chương trình này được tài trợ bởi các ngân khoản Title I từ phụ cấp Parent Involvement. Với niên khoá hiện thời, 17 PERs đã được đưa vào bởi FACE để bao gồm 17 trường trên toàn học khu.

“Chúng tôi phấn khởi để tiếp tục hỗ trợ các trường bằng cách tích cực tăng cường cho gia đình và cộng đồng qua các PERs của chúng tôi,” ông Jorge Arredondo nói, ông là phụ tá tổng giám đốc về FACE. “Chúng tôi đưa ra khởi xướng này cho các PERs để cung cấp sự hỗ trợ thêm qua việc cải tiến bầu khí học đường, sự tham dự của học sinh, và sau cùng, thành tích học sinh.

Các kết quả dựa trên sự nghiên cứu cho nhóm PERs 2015-16 cho thấy rằng các người PERs đã ảnh hưởng đến gần 16,900 học sinh trong 20 trường HISD. Một cuộc  nghiên cứu được tiến hành bởi sở Nghiên Cứu và Trách Nhiệm (Research and Accountability) của HISD tìm thấy một sự gia tăng thành tích học vấn hiển nhiên như được đo lường qua các bài thi STAAR – nhất là bài Anh Văn và Toán – khi so sánh với những trường không có một đại diện sinh hoạt phụ huynh.

Các PERs tích cực thành lập và hỗ trợ các tổ chức phụ huynh và cộng đồng qua sự tình nguyện tại các trường mà trong đó họ được đưa vào và hoạt động. Họ hướng dẫn việc phát triển nhân sự và hội thảo phụ huynh, hỗ trợ các tổ chức phụ huynh trong trường, xếp đặt và điều hành các thuyết trình viên tại các trung tâm sinh hoạt phụ huynh và các sinh hoạt khác, và tham dự các sinh hoạt trong cộng đồng, là một trong những hỗ trợ tại trường.